ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σκοπός του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η βασική εκπαίδευση και η συστηματική κατάρτιση των φοιτητών πάνω σε διάφορα ζητήματα σχετικά με τον τουρισμό και ειδικότερα με τη στρατηγική της τουριστικής ανάπτυξης και τη διοίκηση των μονάδων φιλοξενίας. Μέσα από τη μελέτη και τη διεπιστημονική ανάλυση των θεωρητικών και εμπειρικών προσεγγίσεων των διαφόρων επιστημονικών κλάδων όπως είναι η Οικονομία, η Κοινωνιολογία, η Κοινωνική Ανθρωπολογία, η Διοίκηση Επιχειρήσεων, η επιστήμη του Περιβάλλοντος, η Περιφερειακή Ανάπτυξη, η Πληροφορική και το Μάρκετινγκ, οι φοιτητές αποκτούν το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο προκειμένου να αντιληφθούν την πολυπλοκότητα και τη συνθετότητα του τουριστικού φαινομένου, διευρύνοντας τις γνώσεις τους, οξύνοντας την κριτική τους ικανότητα και διαμορφώνοντας μια πολύ-επιστημονική άποψη για τα τουριστικά θέματα.

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις ακόλουθες επιστημονικές Κατευθύνσεις:

Κατεύθυνση Διοίκηση Φιλοξενίας.

Τα μαθησιακά αποτελέσματα της κατεύθυνσης στοχεύουν στην:

  • Απόκτηση από τους φοιτητές των απαραίτητων γνώσεων - δεξιοτήτων για την οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων φιλοξενίας
  • Εξοικείωση των φοιτητών με τις σύγχρονες τάσεις που επικρατούν αναφορικά με τις τεχνικές προώθησης και προβολής του ξενοδοχειακού προϊόντος
  • Απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων - ικανοτήτων για την οικονομική και χρηματοοικονομική διοίκηση των επιχειρήσεων φιλοξενίας
  • Εξοικείωση με τη σημασία της στρατηγικής διοίκησης των επιχειρήσεων φιλοξενίας και την αξία της αποτελεσματικής διοίκησης του ανθρώπινου παράγοντα
  • Ενίσχυση των γνώσεων των φοιτητών σε θέματα που άπτονται της διοίκησης των λειτουργιών των επιχειρήσεων φιλοξενίας.

Κατεύθυνση Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης.

Τα μαθησιακά αποτελέσματα της κατεύθυνσης στοχεύουν στην:

  • Εξέταση των πολιτικών για τη διασφάλιση της αρμονικής σχέσης, ανάμεσα στον τουρισμό και το περιβάλλον.
  • Περιβαλλοντική διαχείριση σε τουριστικές περιοχές και τουριστικές μονάδες.
  • Εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων της τουριστικής ανάπτυξης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης
  • Απόκτηση βασικών ικανοτήτων για την εισαγωγή χωρικών και περιγραφικών δεδομένων σε ένα Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών
  • Εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην κοινωνική ανθρωπολογία και στις πολιτισμικές σπουδές.

Βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος

Εκπαιδευτική ευελιξία

Ακαδημαϊκή αριστεία

Επαγγελματική διασύνδεση

Εφαρμοσμένη έρευνα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

"Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας"

Μιχάλων 8, 82100 ΧΙΟΣ

Γραμματεία Μεταπτυχιακού

κα Ευαγγελία Γεραζούνη (9:00-14:30)

Τηλέφωνο: 22710 35322-3

Συμπληρώστε το email σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.