Εκπαιδευτική Μέθοδος

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, η διδασκαλία προβλέπει δέκα (10) τρίωρες διαλέξεις, δηλαδή, τριάντα (30) ώρες διδασκαλίας ανά μάθημα.  Η διδασκαλία γίνεται σε ποσοστό 50% διά ζώσης και σε ποσοστό 50% με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια των εξαμήνων ως ακολούθως:

 

Χειμερινό Εξάμηνο:

  • Δια ζώσης διδασκαλία στη Χίο από τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου έως και την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2019 (5 τρίωρες διαλέξεις σε κάθε μάθημα)
  • Διδασκαλία με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019 έως και την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 (1 τρίωρη διάλεξη ανά εβδομάδα σε κάθε μάθημα) με δυνατότητα αναπλήρωσης μη πραγματοποιηθεισών διαλέξεων από τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 έως και την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020.

 

Εαρινό Εξάμηνο:

  •  Δια ζώσης διδασκαλία στη Χίο από τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2019 έως και την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2019 (5 τρίωρες διαλέξεις σε κάθε μάθημα)
  •  Διδασκαλία με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 1η Μαΐου 2020 (1 τρίωρη διάλεξη ανά εβδομάδα σε κάθε μάθημα)

Για τις ανάγκες του προγράμματος χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα τηλε–εκπαίδευσης https://aegeanmοodle.aegean.gr. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Moodle (Modular Object Oriented Developmental Learning Environment) καθώς και το ενσωματωμένο σε αυτήν εργαλείο Big Blue Button (BBB) είναι λογισμικό διαχείρισης για τη διεξαγωγή μαθημάτων μέσω του διαδικτύου. Η διαδικασία της τηλε–εκπαίδευσης χρησιμοποιεί βίντεο, ήχο και μέσα μετάδοσης μεταβαλλόμενης ταχύτητας (σε εναρμόνιση με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων - GDPR). Η μαθησιακή προσέγγιση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα ενσωμάτωσης ποικίλων μορφών επικοινωνίας διδάσκοντα - εκπαιδευομένων (διδακτικό υλικό, ανάρτηση και αξιολόγηση εργασιών, εικόνες, χρησιμοποίηση εργαλείων πίνακα κλπ.), την ενεργή συμμετοχή των σπουδαστών στην εκπαιδευτική διαδικασία (συγχρονισμένη συζήτηση, δυνατότητα χρησιμοποίησης κάμερας από όλους τους συμμετέχοντες και δημιουργία ομάδων συνεργασίας) καθώς και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, συνεργατικότητας και ευελιξίας όλων των συμμετεχόντων κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.

Τέλος, σημειώνεται ότι η αξιολόγηση των μαθημάτων με γραπτές εξετάσεις λαμβάνει χώρα στη Χίο για λόγους διασφάλισης ποιότητας.  Ειδικότερα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, οι γραπτές εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου θα λάβουν χώρα από την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020 έως και την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020.