Εκπαιδευτική Μέθοδος

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-24, η διδασκαλία προβλέπει δέκα (10) τρίωρες διαλέξεις, δηλαδή, τριάντα (30) ώρες διδασκαλίας ανά μάθημα.  Η διδασκαλία γίνεται σε ποσοστό έως 100% με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

 

Για τις ανάγκες του προγράμματος χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα τηλε–εκπαίδευσης Moodle (Modular Object Oriented Developmental Learning Environment).  Η πλατφόρμα αυτή χρησιμοποιείται για την ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση ενώ η πλατφόρμα ZOOM για τη σύγχρονη διεξαγωγή των μαθημάτων μέσω του διαδικτύου. Η διαδικασία της τηλε–εκπαίδευσης χρησιμοποιεί βίντεο, ήχο και μέσα μετάδοσης μεταβαλλόμενης ταχύτητας (σε εναρμόνιση με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων - GDPR).

 

Η μαθησιακή προσέγγιση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα ενσωμάτωσης ποικίλων μορφών επικοινωνίας διδάσκοντα - εκπαιδευομένων (διδακτικό υλικό, ανάρτηση και αξιολόγηση εργασιών, εικόνες, χρησιμοποίηση εργαλείων πίνακα κλπ.), την ενεργή συμμετοχή των σπουδαστών στην εκπαιδευτική διαδικασία (συγχρονισμένη συζήτηση, δυνατότητα χρησιμοποίησης κάμερας από όλους τους συμμετέχοντες και δημιουργία ομάδων συνεργασίας) καθώς και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, συνεργατικότητας και ευελιξίας όλων των συμμετεχόντων κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

"Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας"

Μιχάλων 8, 82100 ΧΙΟΣ

Γραμματεία Μεταπτυχιακού

κα Ευαγγελία Γεραζούνη (9:00-14:30)

Τηλέφωνο: 22710 35322-3

Συμπληρώστε το email σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.