Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013 11:18

ANTHROPOLOGY OF TOURISM

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Additional Info

 • Type of Module/Course: Elective Stream Module
 • Level of Module / Course: Postgraduate Course
 • Year of Study: 1st
 • Semester: Spring semester
 • Number of credits allocated: 3 ECTS
 • Number of teaching units: 3
 • Name of lecturer / lecturers: Despina Nazou
 • Content outline:
  • The course is virtually split in three sections
  • In these three sections we’ll seek to investigate the basic anthropological theories and to examine how recent changes to theory and practice have influenced emphases and emerging directions in tourism-related research. Issues such as the construction of social identities, the structural dichotomy ‘host’ and ‘guest’ will be analysed.
  • The conceptualization of social change, gender, material culture/ tourist art, authenticity will be  of central concern.
  • We ‘ll also analyse the impact of tourism on local gender roles, especially in developing countries and also we are going to show the tourist not as a theorically gender-neutral sight-seer.
  • At another level data from ethnographic fieldworks will be presented in order to discuss MacCannell’s concept of ‘staged authenticity’.
  • The production and marketing of places as tourist destinations is one of the most common topics in contemporary anthropological research. This will be one of the main axis  of our anthropological  approach during the semester.
  • Core theme will be also the debate about the representation and context, the use of signs and the mobility.
 • Learning outcomes:
  • Become familiar with the key concepts  of tourism and social anthropology
  • To develop critical way of thinking, special conceptual skills on writing.
  • Be in a position to discuss the current and future trends which will shape the anthropological experience and practice of tourism.
  • look in detail at the symbolism and semiotics of tourism;
  • appreciate how the study of tourism relates to studies of other forms of global mobility.
 • Prerequisites:

  None.

 • Module Contents (Syllabus):

  -

 • Recommended Reading:
  Α) Principal Reference:
  • Jamal, T and M. Robinson (eds), 2009, The Sage Handbook of Tourism Studies. Sage
  • Jeremy Boissevain, 1996,  «Coping with Tourists: European Reactions to Mass Tourism.
  • Βruner, Ed., 1991, “The Transformation of Self in Tourism”, Annals of Tourism Research 18, 2, σ. 238-50.
  • Γαλανή-Μουτάφη, Β., 1995, «Προσεγγίσεις του τουρισμού: το επινοημένο και το αυθεντικό», Σύγχρονα Θέματα 55, σ. 28-39.
  • Γαλανή-Μουτάφη, B. 2002, «Aνθρωπολογία και Τουρισμός. (Μέρος Πρώτο : σελ.19-70)» και  «Μέρος Τρίτο. Κριτικές Παρατηρήσεις πάνω στη σχολιασμένη βιβλιογραφία. (σελ. 293-308), στο Έρευνες για τον Τουρισμό στην Ελλάδα & την  Κύπρο. Μια Ανθρωπολογική Προσέγγιση. Προπομπός.
  • Graburn, N., 2001, «Secular Ritual: A general Theory of tourism» in V. L. Smith (ed), Hosts and Guests Revisited
  • ΜacCannell, D., 2001, «The commodification of culture», in V. L. Smith (ed), Hosts and Guests Revisited.
  • Mavric , M. and J. Urry,  2009, «Tourism Studies and the new Mobilities Paradigm (NMP)», in T. Jamal and M. Robinson (eds) The Sage Handbook of Tourism Studies. Sage
  • in T. Jamal and M. Robinson (eds) The Sage Handbook of Tourism Studies. Sage
  • Νάζου, Δ., 2005, «Συναντώντας τον ‘άλλον’ στον τουρισμό. Οι γυναίκες επιχειρηματίες,οι τουρίστες και οι διαπολιτισμικές τους ανταλλαγές στη Μύκονο», στο Μ. Μιχαηλίδου και Ι. Κυριακάκης (επιμ.), Η προσέγγιση του ‘άλλου’: Ιδεολογία, μεθοδολογία και ερμηνευτική πρακτική
  • Nazou, D.,  2009, “Shifted Identities in Tourism. When Mykonos ‘travels’ to Thailand for holidays”, TOURISMOS: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, Vol.4, no 3. 
  • Scott, J., 2001, “Gender and Sustainability in Mediterranean Island Tourism” στο
  • D. Ioannides, Y. Apostolopoulos & S. Sonmez (επιμ.), Μediterranean Islands and Sustainable Tourism Development, σ. 87-107.
  • Sheller, M. and J. Urry 2004, “Chapter 1:Places to play, places in play”στο M. Sheller and J. Urry (eds.) Tourism Mobilities: Places to Play, Places in Play.
  • Sjoholm, C., 2010, «Μurder Walks in Ystad», στο Β. T. Knudsen and A.M. Waade (eds), Re-investing Authenticity. Tourism, Place and Emotions.
  • Τσάρτας Π., 1996 «Από τους περιηγητές στο σύγχρονο μαζικό τουρισμό...»  στο «ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ, ΤΑΞΙΔΙΑ, ΤΟΠΟΙ...» σελ. 11- 47
  • Tucker, Η. and J. Akama 2009 «Tourism and postcolonialism» in T. Jamal and M. Robinson (eds) The Sage Handbook of Tourism Studies. Sage
  • Urry, J., 1990, The Tourist Gaze: Leisure and Travel in Contemporary Societies,
  Β) Additional References:
  • Kohn, T., 1997, «Island Involvement and the Evolving Tourist”, στο S. Abram, J.
  • Waldren & D. Macleod (επιμ.), Tourists and Tourism: Identifying with People and Places, σ. 13-28.  S. Abram, J. Waldren and D. Macleod (επιμ.).  Οxford: Berg.
  • Μacleod, D., 1997, “Alternative Tourists on a Canary Island”, στο Tourists and Tourism: Identifying with People and Places, σ. 129-47.
  • Waldren, Jacqueline, 1997, “We Are Not Tourists—We Live here”, στο Tourists and Tourism: Identifying with People and Places, σ. 51-70.
  • Selänniemi, T. 2002, «Couples on Holiday: (En)Gendered or Endangered Experiences?» » in M. B. Swain & J. H. Momsen (eds), Gender/Tourism/Fun.
  •  Μeisch, L.A. 2002, «Sex and Romance on the Trail in the Andes: Guides, Gender & Authority», in M. B. Swain & J. H. Momsen (eds), Gender/Tourism/Fun.
  • Dahles, H. 2002, «Gingolos and Rastamen: Tourism, Sex and Changing Gender Identities» in M. B. Swain & J. H. Momsen (eds), Gender/Tourism/Fun.
  • Meethan K. 1996 «Place, Image and Power: Brighton as a resort» , στο Tom Selwyn (ed)  The tourist image.
  • Travlou, P. 2002, “Go Athens: A Journey to the Centre of the City” στο Si. Coleman, M. Crang (eds.) Tourism: Between Place and Performance
  • Dobson. R. 2007 “Beaches and Breaches: Articulations and Negotiations of Identity, Ethnicity and Cosmopolitanism in Mauritius – ‘The Most Cosmopolitan Island Under the Sun’,
  • The Limina Editorial Collective http://limina.arts.uwa.edu.au
  • Salazar, N. B., 2006 «Touristifying Tanzania. Local Guides, Global Discourse», Annals of Tourism Research, Vol 33, (3).
  • Pratt M.L (1992). Imperial eyes: Travel Writing and Transculturation. New York: Routledge.
  • Pritchard, A. and Morgan, N. (2003). “Mythic Geographies of Representation and Identity: Contemporary Postcards of Wales”. Journal of Tourism and Cultural Change, 1(2):111-130.
  • Pritchard Α. and Morgan N.J (2000α). “Constructing tourism landscapes – gender, sexuality and space”. Tourism Georgaphies, 2 (2): 115-139.
 • Learning activities and Teaching Methods:

  The teaching programme includes an  emerging body of first class tourism related ethnographic work, recent research/ development work in the field of tourism from all over the world. It is based also on oral presentations and commentation of case studies from the he anthropological literature on tourism.

 • Assessment/Grading Methods:

  Written examinations, oral presentation and written essay.

 • Language of Instruction: Greek
 • Mode of delivery: Face to face
Read 94078 times