Διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων

Additional Info

 • Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό
 • Επίπεδο μαθήματος: Μεταπτυχιακό
 • Έτος Σπουδών: 1ο
 • Εξάμηνο Σπουδών: Χειμερινό
 • Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων: 4,5 ECTS
 • Αριθμός Διδακτικών Μονάδων: 3
 • Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων: Δρ. Θεόδωρος Σταυρινούδης
 • Περιεχόμενο μαθήματος:

  Σκοπός του μαθήματος είναι να συμβάλλει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις κύριες οικονομικές λειτουργίες των τουριστικών επιχειρήσεων και τις βασικές διεργασίες που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό περιβάλλον αυτών. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού υιοθετούνται θεωρίες και έννοιες προερχόμενες τόσο από την Οικονομική Επιστήμη όσο και από την Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων.

 • Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

  Ολοκληρώνοντας με επιτυχία το μάθημα, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να κατανοεί τις βασικές οικονομικές λειτουργίες των τουριστικών επιχειρήσεων και κυρίως τη σημασία των οικονομικών αποτελεσμάτων στη άσκηση των διοικητικών λειτουργιών.

 • Προαπαιτούμενα: Κανένα
 • Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη:
  Α) Εγχειρίδια του μαθήματος:

  Bull A., (1996) The economics of travel and tourism. 2nd edition, Longan.
  Cullen P., (1997) Economics for hospitality management. International Thomson Business Press.
  Ioannides D., Debbage K., (ed) (1998) The economic geography of the tourist industry. A supply – side analysis. Routledge.
  Lewis R., (1998) Cases in hospitality strategy and policy. John Wiley and sons.
  Lundberg D., Krishnamoorthy M., Stavenga M., (1995) Tourism economics. John Wiley and sons.
  Sinclair T., Stabler M., (2002) The economics of tourism. Routledge.
  Tribe J., (1997) The economics of leisure and tourism. Environments, markets and impacts. Butterworth - Heinemann.
  Yale P., (1995) The business of tour operations. Longman.

  Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:

  -

 • Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι:

  Διαλέξεις
  Παρουσίαση – συζήτηση μελετών περίπτωσης

 • Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης:

  Γραπτές εξετάσεις (50%)
  Εργασία (50%).

 • Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
 • Τρόπος παράδοσης μαθήματος: Με φυσική παρουσία
Last modified on Πέμπτη, 05 Δεκεμβρίου 2013 09:43