Διοίκηση Λειτουργιών για Επιχειρήσεις Φιλοξενίας

Additional Info

 • Τύπος μαθήματος: Επιλογής Κατεύθυνσης
 • Επίπεδο μαθήματος: Μεταπτυχιακό
 • Έτος Σπουδών: 1ο
 • Εξάμηνο Σπουδών: Εαρινό
 • Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων: 3 ECTS
 • Αριθμός Διδακτικών Μονάδων: 3
 • Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων: Δρ. Αλέξης Σαβεριάδης, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Περιεχόμενο μαθήματος:

   

  Το μάθημα χωρίζεται σε δυο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα, το μάθημα στοχεύει στην εξέταση των οργανωτικών και λειτουργικών πτυχών των επιχειρήσεων Φιλοξενίας. Οι λειτουργίες που σχετίζονται με τους επιμέρους τομείς μιας επιχείρησης Φιλοξενίας και που ο φοιτητής θα εξετάσει είναι αυτές των υπηρεσιών υποδοχής και της τήρησης λογαριασμών πελατών, οροφοκομίας, ασφάλειας και συντήρησης, λειτουργίας κρατήσεων, μάρκετινγκ και πωλήσεων, επισιτισμού και κετερίγκ, δεξιώσεων και συνεδρίων, εσωτερικού ελέγχου, καθώς και του τομέα ψυχαγωγίας. Η δεύτερη ενότητα του μαθήματος επικεντρώνεται στη διεύθυνση των πιο πάνω υπηρεσιών καθώς και στις σύγχρονες μεθόδους για την αποτελεσματικότερη διοίκηση των επιχειρήσεων Φιλοξενίας [συμπ. της υπεργολαβίας (outsourcing) και της δικαιοδιαχείρισης (franchising)]. ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών που ο κάθε επαγγελματίας συνειδητά θα πρέπει να εισάγει στη φύση της εργασίας του, καθώς ότι η ποιότητα αποτελεί τη βάση οργάνωσης κάθε επιτυχημένης επιχείρησης στο τομέα της Φιλοξενίας.

 • Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

   

  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής είναι σε θέση να:

  • Εξετάζει τις οργανωτικές και λειτουργικές πτυχές της στεγαστικής Φιλοξενίας αναλύοντας τις υπηρεσίες, λειτουργίες και τεχνικές των βασικών τμημάτων που συνθέτουν μια επιχείρηση Φιλοξενίας
  • Κατέχει τον τρόπο οργάνωσης του ξενοδοχείου, τις λειτουργίες, εργασίες και το προσωπικό του τμήματος υποδοχής, από την κράτηση και άφιξη του πελάτη μέχρι την αναχώρηση και εξόφληση του λογαριασμού
  • Κατέχει τον τρόπο οργάνωσης του τμήματος τροφίμων και ποτών από την αγορά των υλικών παρασκευής, την επεξεργασία τους, μέχρι και την παράθεσή τους στους χώρους εστίασης
  • Κατέχει τον τρόπο οργάνωσης των τμημάτων που ενασχολούνται με την διαχείριση ορόφων, μάρκετινγκ και πωλήσεων, και ανθρώπινου δυναμικού
  • Εξετάζει το ξενοδοχείο ως θέμα για διοίκηση αλλά και τις εφαρμογές της διοίκησης μέσα σ’αυτό
  • Γνωρίζει τα διαφορετικά περιβάλλοντα μέσα στα οποία λειτουργεί η διοίκηση και να εκτιμά τους στόχους της διοίκησης
  • Επισημαίνει συγκεκριμένους παράγοντες στην οργάνωση του ξενοδοχείου και του εστιατορίου και να αναλύει τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να εφαρμόσει διάφορες οργανωτικές αρχές στην διεύθυνση ενός ξενοδοχείου ή εστιατορίου
  • Αντιλαμβάνεται τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν το στρατηγικό και το βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό (π.χ. εποχικότητα, ανακύκλωση του προσωπικού, φθαρτότητα του προϊόντος, ανταγωνισμός, οικονομία)
  • Αντιλαμβάνεται τη χρησιμότητα των συστημάτων διαχείρισης βάσης δεδομένων
  • Αναλύει από διευθυντική σκοπιά, τα προβλήματα που προκαλούνται από τη χαμηλή παραγωγικότητα και να εξηγεί λεπτομερώς την αλληλεπίδραση μεταξύ εργασίας και πραγματικότητας
  • Αντιμετωπίζει τη διοίκηση μιας μονάδας Φιλοξενίας και να διαμορφώνει λύσεις και προσεγγίσεις που αφορούν την καθημερινή λειτουργία της μονάδας, αλλά και τη στρατηγική της κατεύθυνση
  • Προτείνει χειροπιαστές λύσεις για αύξηση της παραγωγικότητας εκμεταλλευόμενος και το ρόλο που παίζει ο αυτοματισμός στην παραγωγικότητα του ξενοδοχείου και των εστιατόριων
  • Συζητήσει (αναγνωρίζοντας τα διάφορα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα) διάφορα μοντέλα ανάπτυξης μιας επιχείρησης στο τομέα της Φιλοξενίας, όπως π.χ, λειτουργία μιας επιχείρησης υπό το καθεστώς δικαιοδιαχείρισης)
  • Συζητήσει τις μελλοντικές τάσεις της Βιομηχανίας
 • Προαπαιτούμενα: Κανένα
 • Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη:

   

  Α) Εγχειρίδια του μαθήματος:

    Σημειώσεις διδάσκοντα

  Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:

  • Λαλούμης Δ (2002), Διοίκηση Ξενοδοχείων – Hotel Management, Εκδόσεις Σταμούλη, ISBN: 960-351-397-7
  • Powers T και  Barrows C.W (2005), Introduction to Management in the Hospitality Industry, 8th edition, John Wiley & Sons, ISBN: 978-0-471-27457-5
  • Walker J (2007), Introduction to Hospitality, 2nd edition, Prentice Hall, ISBN: 978-0-132-36920-6
  • Keiser J (2000), Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων – Θεωρία & Πράξη (2η έκδοση), Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ, ISBN: 960-286-451-6.
  • Καπίκη – Πιπεροπούλου Τ (2004), Υπηρεσία Υποδοχής (2η έκδοση), Εκδόσεις Interbooks, ISBN: 960-390-038-9.
  • Reich A (1999), Εγχειρίδιο Λειτουργίας Εστιατορίου, Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ, ISBN: 960-286-372-2.
  • Φουντουλάκης Γ. (2000), Εισαγωγή στη Διοίκηση των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ, ISBN: 960-286-458-0.
  • Lundberg D (1997), Ξενοδοχειακές & Επισιτιστικές Επιχειρήσεις (6η έκδοση), Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ, ISBN: 960-286-179-7.
  • Καραγιάννης Σ. (1992), Οργάνωση & Λειτουργία των Ξενοδοχείων (Τόμοι Α & Β), Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ, ISBN: 960-286-015-4.
  • Καταραχιάς Λ (2001), Ποιοτική Εξυπηρέτηση Πελατών στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις (2η έκδοση), Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ, ISBN: 960-286-717-5.
  • Ομάδα συγγραφέων της Lifeskills International Ltd (2002), Πρώτοι στην εξυπηρέτηση του πελάτη, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, ISBN: 960-218-292-Χ.
 • Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι:

   

  Η διδασκαλία του μαθήματος ενισχύεται με την ανάλυση και συζήτηση περιστασιακών μελετών (case studies) που στόχο έχουν τον συγκερασμό του θεωρητικού υπόβαθρου με τις σύγχρονες επιχειρηματικές εφαρμογές και πραγματικότητες.

 • Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης:

   

  Η αξιολόγηση του μαθήματος βασίζεται σε:
  μια γραπτή ατομική ή ομαδική ερευνητική εργασία και παρουσίασή της με συντελεστή βαρύτητας 100% στη τελική βαθμολογία.

 • Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
 • Τρόπος παράδοσης μαθήματος: Με φυσική παρουσία