Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

Additional Info

 • Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης
 • Επίπεδο μαθήματος: Μεταπτυχιακό
 • Έτος Σπουδών: 1ο
 • Εξάμηνο Σπουδών: Εαρινό
 • Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων: 4,5
 • Αριθμός Διδακτικών Μονάδων: 3
 • Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων: Δρ. Θεόδωρος Σταυρινούδης
 • Περιεχόμενο μαθήματος:

  Σκοπός του μαθήματος είναι να συμβάλλει στην εξοικείωση των φοιτητών με τη σημασία της Διοίκησης των Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.) στις τουριστικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις φιλοξενίας. Επιδιώκεται η εμβάθυνση στις βασικές έννοιες της Δ.Α.Π. και η ανάλυση τους με τρόπο που θα επιτρέπει την απόκτηση θεωρητικών και εμπειρικών γνώσεων σχετικά με την εφαρμογή των βασικών αρχών της στην κατεύθυνση της μεγιστοποίησης της αποτελεσματικότητας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

 • Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

  Ολοκληρώνοντας επιτυχώς το μάθημα οι φοιτητές θα:

  • Κατανοούν τη σημασία της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
  • Γνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού και τις ιδιαιτερότητες της εφαρμογής τους στα ξενοδοχεία
  • Είναι ικανοί να εφαρμόσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν σε τμήματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού σε ξενοδοχειακές και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις.
 • Προαπαιτούμενα: Βασικές γνώσεις Διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων
 • Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη:
  Α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
  • Drummond K., (1990) Human Resource Management for the Hospitality Industry. Van Nostrand Reinhold.
  • Go F., Monachello M, and Baum T., (1996) Human Resource Management in the Hospitality Industry. John Wiley & Sons.
  • Nebel E., (1991) Managing Hotels Effectively. Van Nostrand Reinhold.
  • Παπαλεξανδρή Ν. και Μπουραντάς Δ., (2003) Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα.
  Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:
 • Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι:

  Διαλέξεις
  Παρουσίαση – συζήτηση μελετών περίπτωσης

 • Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης:

  Γραπτές εξετάσεις (50%)
  Εργασία (50%).

 • Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
 • Τρόπος παράδοσης μαθήματος: Με φυσική παρουσία
Last modified on Πέμπτη, 05 Δεκεμβρίου 2013 09:40