Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών

Additional Info

 • Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης
 • Επίπεδο μαθήματος: Μεταπτυχιακό
 • Έτος Σπουδών: 1ο
 • Εξάμηνο Σπουδών: Εαρινό
 • Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων: 4,5
 • Αριθμός Διδακτικών Μονάδων: 3
 • Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων: Σ. Κουκούλας
 • Περιεχόμενο μαθήματος:

  Το μάθημα αυτό έχει τρεις βασικές ενότητες:

  1. Εισαγωγή και διαχείριση δεδομένων
  2. Οπτικοποίηση δεδομένων
  3. Ανάλυση χωρικών δεδομένων

  Η πρώτη ενότητα συμπεριλαμβάνει βασικές έννοιες των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ), εισαγωγή χωρικών και περιγραφικών δεδομένων, διόρθωση, μετασχηματισμούς δεδομένων και  χρήση λογικών προτάσεων για τη διαχείριση και την εξαγωγή πληροφορίας.

  Στην δεύτερη ενότητα οι φοιτητές αποκτούν βασικές γνώσεις για τη δημιουργία θεματικών χαρτών.

  Στην τελευταία ενότητα οι φοιτητές εξοικειώνονται με βασικές αναλύσεις υπέρθεσης γεωγραφικών δεδομένων. Σε αυτή την ενότητα οι φοιτητές μαθαίνουν για τις εφαρμογές των ΣΓΠ σε πραγματικά προβλήματα σχεδιασμού. Συγκεκριμένα θα εργαστούν θεωρητικά και πρακτικά με την ανάλυση καταλληλότητας γης χρησιμοποιώντας δυο ή τρία ενδεικτικά κριτήρια στο πλαίσιο ενός ΣΓΠ.

 • Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

  Οι στόχοι του μαθήματος είναι:
  Η κατανόηση  των βασικών  εννοιών των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) και η απόκτηση βασικών ικανοτήτων για την εισαγωγή χωρικών και περιγραφικών δεδομένων σε ένα ΣΓΠ, τη δημιουργία θεματικών χαρτών καθώς και την εκπόνηση βασικών αναλύσεων υπέρθεσης γεωγραφικών δεδομένων.
  Τα τελευταία επιτυγχάνονται μέσα από μια σειρά ασκήσεων με πραγματικά δεδομένα.

 • Προαπαιτούμενα: Κανένα
 • Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη:

   

  Α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
  • Κουτσόπουλος Κ., 2002. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και ανάλυση χώρου, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, ISBN: 960-7530-20-9
  Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:
  • Burrough P.A., and R.A. McDonnell, 1998, Principles of Geographical Information Systems, Oxford University Press.
  • Longley P.A., M.F. Goodchild, D.J Maguire and D.W. Rhind, 2001, Geographic Information Systems and Science, John Wiley & Sons.
  • Demers, M.N, 2000, Fundamentals of Geographical Information Systems, Oxford University Press.
  • Graeme Bonham-Carter, 1994, Geographic Information Systems for Geoscientists: Modelling with GIS, Elsevier.

   

 • Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι:

   Διαλέξεις, εργαστήρια

 • Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης:

  2 Εργασίες για το 100% της αξιολόγησης

 • Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
 • Τρόπος παράδοσης μαθήματος: Με φυσική παρουσία
Last modified on Πέμπτη, 05 Δεκεμβρίου 2013 09:36