Τουριστική Ανάπτυξη και Πολιτική

Additional Info

 • Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό
 • Επίπεδο μαθήματος: Μεταπτυχιακό
 • Έτος Σπουδών: 1ο
 • Εξάμηνο Σπουδών: Εαρινό
 • Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων: 3 ECTS
 • Αριθμός Διδακτικών Μονάδων: 4,5
 • Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων: Δρ Ανδρέας Παπαθεοδώρου
 • Περιεχόμενο μαθήματος:

  Το μάθημα της Τουριστικής Ανάπτυξης και Πολιτικής εξετάζει την έννοια και το περιεχόμενο της τουριστικής ανάπτυξης σε συνδυασμό με εναλλακτικές θεωρητικές προσεγγίσεις, προϋποθέσεις και τύπους τουριστικής ανάπτυξης. Το μάθημα, επίσης, αναλύει την οργάνωση, τους φορείς και τους θεσμούς στον τουρισμό και το ρόλο αυτών στη διαμόρφωση, στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή της τουριστικής πολιτικής. Παρουσιάζονται χαρακτηριστικές μελέτες περίπτωσης σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο πάνω σε ζητήματα τουριστικής πολιτικής και ανάπτυξης.

 • Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει σειρά θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνώσεων σε σχέση με την άσκηση πολιτικής και του ρόλου που διαδραματίζει αυτή στο πλαίσιο της τουριστικής οικονομίας και ανάπτυξης. Ως προς τις δεξιότητες, αναπτύσσεται η χρήση της λογικής και της συνθετικής και δημιουργικής σκέψης στο επιστημονικό πεδίο της ανάπτυξης και της άσκησης πολιτικής στο χώρο του τουρισμού. Τέλος, ως προς τις ικανότητες, και μέσα από τη σχετική συζήτηση στις διαλέξεις του μαθήματος οι φοιτητές αποκτούν μεγαλύτερη αυτονομία σκέψης και δυνατότητα εφαρμογής των θεωρητικών εννοιών της πολιτικής και της ανάπτυξης στην πράξη. Με αυτό τον τρόπο και στα πλαίσια ενός πραγματιστικού οικονομικού περιβάλλοντος, αυξάνεται η υπευθυνότητά τους και οι δυνατότητές τους για επαγγελματική ή και προσωπική ανέλιξη.

 • Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα.
 • Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη:
  Α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
  • Hall CM (2008) Tourism Planning: Policies, Processes and Relationships. 2nd Edition, Harlow: Prentice Hall.
  •     Stabler, M., Papatheodorou, A. and Sinclair, M. T. (2010) The Economics of Tourism.  2nd Edition, London: Routledge.
  Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:
  •     Inskeep E (1994) National and Regional Tourism Planning: methodologies and case studies, London: ITBP.
  •    Lea, J. (1988) Tourism and Development in the Third World. London: Routledge.
  •     Papatheodorou, A. (2006) Corporate Rivalry and Market Power: Competition Issues in the Tourism Industry.  London: IB Tauris.
  •    Scheyvens, R. (2002) Tourism for Development: Empowering Communities. Harlow: Prentice Hall.
  •    Κοκκώσης, Χ. και Π. Τσάρτας (2001) Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη και Περιβάλλον. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
  •   Λαγός, Δ. (2005) Τουριστική Οικονομική.  Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
  •   Λαγός, Δ. (2007) Θεωρίες Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης.  Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.
 • Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι:

  Οι πανεπιστημιακές παραδόσεις αποτελούν τη διδακτική και μαθησιακή μέθοδο του μαθήματος.

 • Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης:

  Η αξιολόγηση του μαθήματος βασίζεται: α) σε ομαδική γραπτή εργασία και παρουσίαση αυτής με συντελεστή βαρύτητας 40% στην τελική βαθμολογία και β) σε μία γραπτή εξέταση ανοικτού βιβλίου εφ’ όλης της ύλης του μαθήματος με συντελεστή βαρύτητας 60% στην τελική βαθμολογία. Εναλλακτικά στα παραπάνω, δίνεται επίσης η δυνατότητα εκπόνησης ομαδικής γραπτής απαλλακτικής εργασίας με συντελεστή βαρύτητας 100%.

 • Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
 • Τρόπος παράδοσης μαθήματος: Με φυσική παρουσία
Last modified on Πέμπτη, 05 Δεκεμβρίου 2013 09:12