Μάρκετινγκ στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία

Additional Info

 • Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό
 • Επίπεδο μαθήματος: Μεταπτυχιακό
 • Έτος Σπουδών: 1ο
 • Εξάμηνο Σπουδών: Χειμερινό
 • Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων: 4 ECTS
 • Αριθμός Διδακτικών Μονάδων: 3
 • Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων: Ευάγγελος Χρήστου , Βιτουλαδίτη Ουρανία, Σαλαμούρα Μαρία, Ελένη Μαυραγάνη
 • Περιεχόμενο μαθήματος:
  • Τουριστικό Μάρκετινγκ-Έννοιες-Ορισμοί. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τουριστικού χώρου. Ανάγκες-κίνητρα. Θεωρίες υποκίνησης.
  • Τμηματοποίηση τουριστικής αγοράς- Έννοιες-είδη τμηματοποίησης- Αναγκαιότητα και προυποθέσεις τμηματοποίησης της τουριστικής αγοράς.
  • Έρευνα τουριστικής αγοράς (πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, ερωτηματολόγια, σύστημα πληροφοριών μάρκετινγκ).
  • Προϊόν: εικόνα (image), μάρκα (brandname), διαφοροποίηση, ανάλυση προϊόντος.
  • Ανάπτυξη νέων προϊόντων, κύκλος ζωής του προϊόντος, ιδιαιτερότητες προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Μίγμα προβολής και επικοινωνίας στην τουριστική αγορά: μοντέλα επικοινωνίας, στόχοι και στρατηγική της διαφήμισης, στόχοι και τεχνικές προώθησης των πωλήσεων, στόχος και τεχνικές δημόσιων σχέσεων, οργάνωση και στόχοι προσωπικών πωλήσεων.
  • Διανομή στην τουριστική αγορά: κανάλια διανομής, ενδιάμεσοι, επιλογή καναλιών διανομής, πολιτική ενδιαμέσων.
  • Τιμή στην τουριστική αγορά: ελαστικότητα της ζήτησης, ακαμψία και ευκαμψία τιμών, παράγοντες διαμόρφωσης της τιμής, διαφοροποίηση τιμής, τεχνικές καθορισμού της τιμής
  • Τα 4 επιπλέον Π στο τουριστικό μάρκετινγκ: οι Πράξεις Συνεργασίας, τα Πρόσωπα, το Πακετάρισμα και ο Προγραμματισμός.
  • Πολιτιστικό μάρκετινγκ και εφαρμογές στην ελληνική πραγματικότητα
  • Κατάστρωση σχεδίων τουριστικού μάρκετινγκ
 • Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

  Το μάθημα σκοπεύει στο να βοηθήσει τον μεταπτυχιακό φοιτητή να κατανοήσει τις αρχές, την φιλοσοφία και τις εφαρμογές που χαρακτηρίζουν το Τουριστικό Μάρκετινγκ. Πιο συγκεκριμένα, μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος αυτού, ο σπουδαστής θα μπορεί να:

  • Εξηγήσει το εννοιολογικό περιεχόμενο και τις ιδιαιτερότητες του τουριστικού μάρκετινγκ.
  • Περιγράψει την δομή και τα χαρακτηριστικά της τουριστικής προσφοράς και ζήτησης και την σχέση τους με την φιλοσοφία του μάρκετινγκ για τουριστικούς προορισμούς.
  • Αναλύσει τους τρόπους με τους οποίους εντοπίζονται οι ανάγκες και οι επιθυμίες των καταναλωτών τουριστικών προϊόντων.
  • Αναλύσει βασικές παραμέτρους που χαρακτηρίζουν την συμπεριφορά των καταναλωτών των τουριστικών προϊόντων.
  • Περιγράψει την διαδικασία που ακολουθείται για την τμηματοποίηση της αγοράς, την στόχευση τμημάτων καταναλωτών και την τοποθέτηση τουριστικών προϊόντων σε διαφορετικά τμήματα της αγοράς.
  • Εξηγήσει τις αρχές που χαρακτηρίζουν την έρευνα της τουριστικής αγοράς.
  • Αναλύσει την έννοια και την χρησιμότητα του μίγματος μάρκετινγκ και να διακρίνει τα χαρακτηριστικά των στοιχείων που το απαρτίζουν.
  • Περιγράψει τον ρόλο, την λειτουργία, τους στόχους και τις στρατηγικές σχετικά με το τουριστικό προϊόν.
  • Περιγράψει τον ρόλο, την λειτουργία, τους στόχους και τις στρατηγικές σχετικά με την τιμολόγηση του τουριστικού προϊόντος.
  • Περιγράψει τον ρόλο, την λειτουργία, τους στόχους και τις στρατηγικές σχετικά με την διανομή του τουριστικού προϊόντος.
  • Περιγράψει τον ρόλο, την λειτουργία, τους στόχους και τις στρατηγικές σχετικά με το μίγμα επικοινωνίας μιας τουριστικής επιχείρησης
 • Προαπαιτούμενα: Κανένα
 • Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη:

  α) Εγχειρίδια του μαθήματος (έως 3 συγγράμματα):
  • Morrison, A. (2001) Τουριστικό και Ταξιδιωτικό Μάρκετινγκ. 2η έκδ. Αθήνα: Εκδόσεις Έλλην (ISBN: 960-286-433-8).
  • Kotler, P. (2011) Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ: Ανάλυση, Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Έλεγχος (12η έκδοση). Αθήνα: Εκδόσεις ΕΜΙ - Interbooks (ISBN: 960-390-084-02)
  • Kotler, P., Bowen, J.R. & Makens, J.C. (2001) Marketing for Hospitality and Tourism (5th edition). Engelwood Cliffs: Prentice Hall (ISBN: 0-13-099611-4)
  β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία (έως 10 συγγράμματα):
  • Ηγουμενάκης, Ι. (1996) Τουριστικό Μάρκετινγκ. Αθήνα: Εκδόσεις Interbooks (ISBN: 960-390-006-0).
  • Χρήστου, Ε. (1999) Έρευνα Τουριστικής Αγοράς. Αθήνα: Εκδόσεις Interbooks (ISBN: 960-390-046-Χ).
  • Holloway, R. (2003) Τουριστικό Μάρκετινγκ. Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος (ISBN: 960-209-511-3).
  • Middleton, V.T..C. & Clarke, J.R. (2000) Marketing in Travel and Tourism. London: Butterworth-Heinemann (ISBN: 0750644710).
 • Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι:

  Διαλέξεις, ανάλυση μελετών περίπτωσης, ατομικές και ομαδικές ασκήσεις.

 • Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης:

  Τελική γραπτή εργασία (100% της τελικής βαθμολογίας)

 • Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
 • Τρόπος παράδοσης μαθήματος: Δύο διαλέξεις με φυσική παρουσία και οι υπόλοιπες με μορφή διδασκαλίας εξ’ αποστάσεως.
Last modified on Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017 11:00