Τουριστική Οικονομία

Additional Info

 • Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης
 • Επίπεδο μαθήματος: Μεταπτυχιακό
 • Έτος Σπουδών: 1ο
 • Εξάμηνο Σπουδών: Χειμερινό
 • Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων: 4,5 ECTS
 • Αριθμός Διδακτικών Μονάδων: 3
 • Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΓΟΣ
 • Περιεχόμενο μαθήματος:


  Το γνωστικό αντικείμενο της Οικονομικής του Τουρισμού πραγματεύεται τις μακροοικονομικές και μικροοικονομικές πτυχές αυτού του φαινομένου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση της περίπτωσης της Ελλάδος, ως χώρα υποδοχής τουριστών.

   

 • Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:


  Το γνωστικό περιεχόμενο του μαθήματος έχει σκοπό να μεταδώσει στους φοιτητές μια σειρά θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που θα τους βοηθήσουν στην κατανόηση του περιεχομένου της τουριστικής οικονομίας και στον προσδιορισμό του ρόλου που διαδραματίζει ο τουρισμός στο πλαίσιο της εθνικής μας οικονομίας

   

 • Προαπαιτούμενα: Βασικές γνώσεις οικονομικών επιστημών
 • Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη:
  Α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
  1. Βαρβαρέσος, Στέλιος «Τουρισμός: Οικονομικές προσεγγίσεις». Εκδόσεις  Προπομπός, Αθήνα 1997.
  2. Ζαχαράτος, Γερ. «Τουριστική Κατανάλώση», ΚΕΠΕ, Αθήνα 1985.
  3. Ζαχαράτος, Γερ. «Package Tour Παραγωγή και διάθεση του τουριστικού ταξιδιού». Εκδόσεις Προπομπός, Αθήνα 2000.
  4. Ηγουμενάκης, Νίκος. «Τουριστική Οικονομία», Τόμος Β’, Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα, 1997.
  Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:
  1. Καλφιώτης, Σταύρος. «Τουριστική Οικονομική». Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα 1976.
  2. Λογοθέτης Μ.  «Προσδιοριστικοί παράγοντες της τουριστικής προσφοράς και ζητήσεως». Αθήνα 1971.
  3. Gray, H.P., (1983). "The Contribution of Economics to Tourism", Annals    of Tourism Research, Vol. 10, No. 1, σσ. 9-33.
  4. Gee C., J. Makens, D. Choy (επιμέλεια Θ. Μαυροδόντης).  «Τουριστική  & Ταξιδιωτική Βιομηχανία». εκδόσεις ΕΛΛΗΝ , Αθήνα  2001.
  5. Lundberg D., M. Krishnamoorthy, M. Stavenga. «Tourism Economics»,  John Wiley & Sons, Inc. USA, 1995.

   

 • Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι:


  Στόχος του μαθήματος είναι να περιγράψει και να αναλύσει τα συστατικά στοιχεία και την παραγωγή των τουριστικών ταξιδίων, καθώς και τις μικροοικονομικές και μακροοικονομικές πτυχές του τουριστικού φαινομένου. Ειδικότερα, το γνωστικό περιεχόμενο του μαθήματος έχει σκοπό να μεταδώσει στους φοιτητές μια σειρά θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που θα τους βοηθήσουν στην κατανόηση του περιεχομένου της τουριστικής οικονομίας και στον προσδιορισμό του ρόλου που διαδραματίζει ο τουρισμός στο πλαίσιο της εθνικής μας οικονομίας.

   

 • Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης:


  Γραπτές εξετάσεις (60%) και εργασία (40%).

   

 • Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
 • Τρόπος παράδοσης μαθήματος: Με φυσική παρουσία