Σχεδιασμός και Περιβαλλοντική Διαχείριση στον Τουρισμού

Additional Info

 • Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης
 • Επίπεδο μαθήματος: Μεταπτυχιακό
 • Έτος Σπουδών: 1ο
 • Εξάμηνο Σπουδών: Εαρινό
 • Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων: 4,5 ECTS
 • Αριθμός Διδακτικών Μονάδων: 3
 • Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΓΟΣ
 • Περιεχόμενο μαθήματος:


  Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τον φοιτητή στο θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο του προγραμματισμού της ανάπτυξης του τουρισμού σε μια χώρα υποδοχής. Το θεωρητικό πλαίσιο και οι πρακτικές εφαρμογές του εξετάζονται τόσο σε επίπεδο τοπικού, περιφερειακού και εθνικού σχεδιασμού της τουριστικής ανάπτυξης με αντίστοιχες παρουσιάσεις περιπτώσεων από την Ελλάδα και άλλες χώρες όσο και σε επίπεδο συνολικών τουριστικών εγκαταστάσεων με αντίστοιχες παρουσιάσεις περιπτώσεων από τουριστικά συγκροτήματα στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Οι θεωρητικές προσεγγίσεις του σχεδιασμού της τουριστικής ανάπτυξης δίνουν τη δυνατότητα στο διδασκόμενο να γνωρίσει τις αρχές του ενδεικτικού αλλά και του επιτακτικού προγραμματισμού στην "τουριστική" εφαρμογή τους καθώς και τις αντίστοιχες εφαρμοζόμενες πολιτικές όπως 5ετή προγράμματα και master plan τουριστικής ανάπτυξης συγκεκριμένων περιοχών και τόπων.

   

 • Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

  Σκοποί του μαθήματος είναι:

  • Η ανάδειξη της αλληλεξάρτησης ανάμεσα στους τουριστικούς και περιβαλλοντικούς πόρους.
  • Η αιτιολόγηση της αναγκαιότητας για σχεδιασμό και περιβαλλοντική διαχείριση της τουριστικής ανάπτυξης.
  • Η περιβαλλοντική διαχείριση σε τουριστικές περιοχές και τουριστικές μονάδες.
  • Η εξέταση των πολιτικών για τη διασφάλιση της αρμονικής σχέσης, ανάμεσα στον τουρισμό και το περιβάλλον.

   

 • Προαπαιτούμενα: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 • Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη:
  Α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
  • Κοκκώσης Χ και Τσάρτας, Π 2001 Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη και Περιβάλλον Εκδόσεις Κριτική:
  • Αθήνα
  • Παρπαϊρης Α. 2000 Κεφάλαιο 6: Περιβαλλοντική αντιμετώπιση των ειδικών έργων, Θεματική Ενότητα ΙΙΙ(Β): Σχεδιασμός και Προστασία του Περιβάλλοντος: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
  • Παρπαϊρης Α. 2000 Κεφάλαιο 1: Συμμετοχή, περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση του πολίτη στα πλαίσια άσκησης ορθής και αποτελεσματικής περιβαλλοντικής πολιτικής για την προώθηση των έργων, Θεματική Ενότητα ΙΙΙ(Β): Σχεδιασμός και Προστασία του Περιβάλλοντος: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
  • Παρπαϊρης Α. 2000 Κεφάλαιο 1: Προστασία και αποκατάσταση του παράκτιου περιβάλλοντος, Κεφάλαιο 5: Προστασία και αποκατάσταση τοπίου, Θεματική Ενότητα ΙV(Β): Τεχνολογία Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
  Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:
  • Mathieson, A. and Wall, G. (1993) Tourism: Economic, Physical and Social Impacts Longman: New York
  • Pearce, D.
  • (1981) Tourist Development Longman: London
  • OECD (1980) The Impacts of Tourism on the Environment OECD: Paris
  • Internet sites
  • www.wttc.org
  • greenhotels.com
  • Θεσμικά κείμενα
  • ΜΠΕ Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων : ΚΥΑ 69269/5387/90
  • EcoAudit Directive No. 1836/93
  • Charter for Sustainable Tourism
  • Προαιρετική Βιβλιογραφία
  • Ashworth, G. and Turnbridge, J. (1990) The TouristHistoric City Bellhaven: London
  • Briassoulis. H. and Van der Straaten, J, (eds.) (2000) Tourism and the Environment: Regional, Economic and Policy Issues Kluwer: Dordrecht
  • Coccossis, H. and Nijkamp, P. (eds.) (1995) Sustainable Tourist Development Avebury: London
  • Commission of the European Communities (1993) Taking Account of Environment in Tourism Development Luxembourg
  • International Hotel Association (1995) Environmental Action Pack for Hotels UNEP Tech. Report 31
  • Law, C. (1995) Urban Tourism: Attracting Visitors to Large Cities Mansell: Poole
  • Michaud, J. (1983) Le Tourisme face a l' Environnement Presses Universitaires de France: Paris
  • Priestley, G., Edwards, A. and Coccossis, H. (eds.) 1996 Sustainable Tourism? European Experiences CAB International
  • Coccossis, H. and Mexa, A. 2004 The Challenge of Tourism Carrying Capacity Assessment: Theory and Pracice, Ashgate.

   

 • Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι:


  Στόχος του μαθήματος είναι να περιγράψει και να αναλύσει τα συστατικά στοιχεία, την παραγωγή και διάθεση των τουριστικών ταξιδίων, καθώς και τις μικροοικονομικές και μακροοικονομικές πτυχές του τουριστικού φαινομένου. O διεθνής τουρισμός ενεργοποιεί ένα σύνθετο πλέγμα οικονομικο-κοινωνικών δραστηριοτήτων τόσο στην χώρα προέλευσης όσο και στην χώρα υποδοχής του ταξιδιώτη. Το γνωστικό αντικείμενο της Οικονομικής του Τουρισμού πραγματεύεται τις μακροοικονομικές και μικροοικονομικές πτυχές αυτού του φαινομένου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση της περίπτωσης της Ελλάδος, ως χώρα υποδοχής τουριστών.

   

 • Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης:


  Γραπτές εξετάσεις (60%) και εργασία (40%).

   

 • Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
 • Τρόπος παράδοσης μαθήματος: Με φυσική παρουσία