Αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Additional Info

 • Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης
 • Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
 • Έτος Σπουδών: 1ο
 • Εξάμηνο Σπουδών: Εαρινό
 • Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων: 4,5 ECTS
 • Αριθμός Διδακτικών Μονάδων: 3
 • Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων: ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ – ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
 • Περιεχόμενο μαθήματος:

  Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή όλων εκείνων των απαραίτητων χρηματοοικονομικών γνώσεων που απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων, από τα στελέχη των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, και οι οποίες εξασφαλίζουν την εύρυθμη χρηματοοικονομική λειτουργία των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Η προσέγγιση των ξενοδοχειακών μονάδων μέσα από το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί σε μια στροφή της «διοικητικής κουλτούρας» εγγύτερα προς τη χρηματοοικονομική γνώση και τις διεργασίες. Το μάθημα χωρίζεται σε τρεις θεματικές ενότητες - κύκλους. Ο πρώτος κύκλος αναφέρεται σε γενικές αρχές και έννοιες χρηματοοικονομικής διοίκησης και πολιτικής. Ο δεύτερος κύκλος αναφέρεται στα σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία και τις τεχνικές, που χρησιμοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Ο τρίτος κύκλος αναφέρεται σε ειδικά θέματα που αφορούν στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν, με έμφαση στα χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής αγοράς.

 • Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

  Στο τέλος του μαθήματος ο σπουδαστής θα γνωρίζει:

  • Να προσδιορίζει την οικονομική θέση ενός ξενοδοχείου μελετώντας τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύει
  • Τις βασικές χρηματοοικονομικές λειτουργίες μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης, το λογιστικό κύκλωμα, καθώς και τις λειτουργίες των πιστώσεων και των δανειοδοτήσεων
  • Τη μεθοδολογία αξιολόγησης που πρέπει να εφαρμόζει ένα ξενοδοχείο σε μία επένδυση, είτε αφορά επέκταση, είτε αναδιάρθρωση κλπ.
  • Τη λειτουργία και τη χρήση των χρηματοοικονομικών προϊόντων που προσφέρονται στις χρηματοοικονομικές αγορές
 • Προαπαιτούμενα: Βασικές αρχές οικονομικής και διοικητικής των επιχειρήσεων
 • Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη:
  Α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
  • Χρηματοοικονομική Διοίκηση / Βασιλείου – Ηρειώτης, Εκδόσεις Rosili
  • Hospitality Financial Management / Robert E. Chatfield & Michael Dalbor, Prentice Hall
  • Financial Management for the Hospitality Industry / Andrew W., Damitio J. and Schmidgall R. Prentice Hall, 2007

  Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:Financial Management for hospitality decision makers / G. Guilding, ΒΗ
  Management accounting for hospitality and tourism / Richard Kotas
  Accounting for hospitality, tourism and leisure / Gareth Owen
  Business accounting for hospitality and tourism / H. Atkinson, A. Berry, R. Jarvis
  Hospitality management accounting / Michael M. Coltman, Martin G. Jagels
  Investment Appraisal and Financing Decisions” / S Lumby & Jones C. Thomson Learning Publ., 1999
  Financial Management / Brigham E, Gapenski L, Dryden Press 1994
  Accounting and Financial Management: developments in the international hospitality industry / P. Harris – M. Mongiello, ΒΗ
  Management Accounting for Hospitality, Tourism, And Leisure Industries: A Strategic Approach / Debra Adams

 • Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι:
  • Διαλέξεις πάνω στις βασικές αρχές της χρηματοδοτικής διοίκησης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
  • Ατομική και ομαδική μελέτη και εργασίες
  • Πρακτικές προσεγγίσεις σε ελληνικά ξενοδοχεία (μελέτη περιπτώσεων)
  • Ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας
 • Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης:

  H βαθμολογία των φοιτητών καθορίζεται από τις εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου

 • Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
 • Τρόπος παράδοσης μαθήματος: Με φυσική παρουσία
Last modified on Πέμπτη, 05 Δεκεμβρίου 2013 09:29