Στρατηγικό μάνατζμεντ για επιχειρήσεις φιλοξενίας

Additional Info

 • Τύπος μαθήματος: Επιλογής Κατεύθυνσης
 • Επίπεδο μαθήματος: Μεταπτυχιακό
 • Έτος Σπουδών: 1ο
 • Εξάμηνο Σπουδών: Εαρινό
 • Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων: 3 ECTS
 • Αριθμός Διδακτικών Μονάδων: 3
 • Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων: Δρ. Θεόδωρος Σταυρινούδης
 • Περιεχόμενο μαθήματος:


  Το μάθημα αποσκοπεί στο να εξοικειώσει τους φοιτητές του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» με τις βασικές έννοιες της Στρατηγικής των Επιχειρήσεων και κυρίως να εξειδικεύσει την εφαρμογή της Στρατηγικές στον ξενοδοχειακό κλάδο.

   

 • Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:


  Μαθησιακά Αποτελέσματα: Ολοκληρώνοντας με επιτυχία το μάθημα, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να κατανοεί τη σημασία της στρατηγικής για την επιβίωση και την ανάπτυξη μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης και κυρίως τις παραμέτρους (τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος) που επηρεάζουν τη διαμόρφωση και την επιτυχία της

  Γνώσεις: Ολοκληρώνοντας με επιτυχία το μάθημα, ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει γνώσεις για τις κυριότερες κατηγορίες στρατηγικών που μπορεί να υιοθετήσει ένα ξενοδοχείο και τις μεθόδους εφαρμογής τους.

  Δεξιότητες: Ολοκληρώνοντας με επιτυχία το μάθημα, ο φοιτητής θα μπορεί να αναγνωρίζει στρατηγικές και κυρίως να διαμορφώνει και να προτείνει στρατηγικές προσαρμοσμένες στο εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

  Ικανότητες: Ολοκληρώνοντας με επιτυχία το μάθημα, ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει ένα ευρύτερο πλαίσιο ικανοτήτων που θα του παρέχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κατά την επαγγελματική και ερευνητική του σταδιοδρομία σε θέματα επιχειρησιακής στρατηγικής και πολιτικής.

   

 • Προαπαιτούμενα: Βασικές γνώσεις Διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων
 • Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη:
  Α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
  • Παπαδάκης, Β. (2007) Στρατηγική των Επιχειρήσεων - Τόμοι Α’ και Β΄, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα.
  Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:
  • Stavrinoudis, Th., Tsartas, P. and Papatheodorou, A. (2011). Business Environment and Accommodation Policies in Europe. In C. Costa, D. Buhalis, and E. Panyik (Eds.) European Tourism Planning and Organisation Systems, Vol. I.
  • Tavitiyaman, P., Qu, H. & Zhang, H. (2012). The effect of competitive strategies and organizational structure on hotel performance. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 24(1): 140 – 159.
  • Tavitiyaman, P., Qu, H. & Zhang, H. (2011). The impact of industry force factors on source competitive strategies and hotel performance. International Journal of Hospitality Management, 30(3): 648 – 657.
  • Thomson, L. J. (2001). Strategic Management. Gray Publishing, Tunbridge Wells.
  • Wright, P., Pringle, Ch. and Kroll, M. (1992). Strategic Management, Text and Cases, Allyn and Bacon.

   

 • Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι:


  Διαλέξεις
  Παρουσίαση – συζήτηση μελετών περίπτωσης

   

 • Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης:


  Γραπτές εξετάσεις (50%)
  Εργασία (50%).

   

 • Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
 • Τρόπος παράδοσης μαθήματος: Με φυσική παρουσία