Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό

Additional Info

 • Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό
 • Επίπεδο μαθήματος: Μεταπτυχιακό
 • Έτος Σπουδών: 1ο
 • Εξάμηνο Σπουδών: Εαρινό
 • Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων: 4,5 ECTS
 • Αριθμός Διδακτικών Μονάδων: 3
 • Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων: Καθηγητής Οδυσσέας Σακελλαρίδης
 • Περιεχόμενο μαθήματος:


  Περιγραφή των δυνατοτήτων των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας σε όλες τις διαστάσεις του τουρισμού (σε μάκρο και μίκρο επίπεδο), καθώς και σε επηρεαζόμενες από τον τουρισμό δραστηριότητες (μεταφορές, πολιτισμός, περιβάλλον,…).

   

 • Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:


  Γίνεται προσπάθεια να προσφέρονται ολοκληρωμένες γνώσεις στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο: υπάρχει πολλαπλή και πολυεπίπεδη προσέγγιση (σφαιρική – γενική – συνοπτική προσέγγιση από τον διδάσκοντα, εξειδικευμένη –θεωρητική και πρακτική- προσέγγιση από τους φοιτητές, έκθεση των απόψεων σε ακροατήριο και συζητήσεις επί αυτών). Η αξιολόγηση της κτηθείσας γνώσης συνυπολογίζει: την συμμετοχή στην από καθέδρας διδασκαλία, την δόμηση, οργάνωση και παρουσίαση του θεωρητικού και πρακτικού τμήματος των εργασιών, καθώς και το γραπτό κείμενο της εργασίας (ολοκληρωμένη αξιολόγηση των 4 χαρακτηριστικών –μαθησιακά αποτελέσματα, γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες- προκύπτει από τον συνδυασμό των παραπάνω δραστηριοτήτων-υποχρεώσεων).

 • Προαπαιτούμενα: Βασικές γνώσεις χρήσης εφαρμογών γραφείου (Office)
 • Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη:
  Α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
  • Tourism Information Technology, Pauline J. Sheldon.
  • Πληροφορική και Τουρισμός, Ο. Σακελλαρίδης, ΕΑΠ.
  Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:
  • Information Technology for Travel and Tourism. Gary Inkpen

  Άρθρα, δημοσιεύσεις που μοιράζονται στους φοιτητές

 • Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι:


  Το κύριο τμήμα της διδακτέας ύλης παρουσιάζεται από τον διδάσκοντα, ενώ οι επιμέρους εξειδικευμένες εφαρμογές αναλαμβάνονται ως εργασίες από τους φοιτητές και παρουσιάζονται στους συναδέλφους τους.

   

 • Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης:


  Εργασίες με θεωρητικό και πρακτικό μέρος (παρουσιάσεις και γραπτό κείμενο), με βαθμολόγηση 100% του τελικού βαθμού.

   

 • Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
 • Τρόπος παράδοσης μαθήματος: Με φυσική παρουσία