Ποσοτικες Μέθοδοι

Additional Info

 • Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό
 • Επίπεδο μαθήματος: Μεταπτυχιακό
 • Έτος Σπουδών: 1ο
 • Εξάμηνο Σπουδών: Χειμερινό
 • Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων: 4,5 ECTS
 • Αριθμός Διδακτικών Μονάδων: 3
 • Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων: Βασίλης Α. Αγγελής , Μαρία Π. Ντουμή
 • Περιεχόμενο μαθήματος:

  Βασικό αντικείμενο του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών θεωρητικών εννοιών της στατιστικής καθώς και των στατιστικών μεθόδων. Η Στατιστική ορίζεται ως η επιστήμη που ασχολείται με τη συλλογή, την παρουσίαση, την επεξεργασία, την ανάλυση και την ερμηνεία δεδομένων που προέρχονται από παρατηρήσεις ή μετρήσεις, οι οποίες αφορούν ιδιότητες φυσικών, οικονομικών ή κοινωνικών φαινομένων. Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί δρουν μέσα σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Ιδιαίτερα μετά τις εξελίξεις των τελευταίων ετών στο διεθνή οικονομικό χώρο και στις τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών, οι μεταβολές στο περιβάλλον αυτό είναι ραγδαίες. Κατά συνέπεια οι διάφορες επιχειρηματικές αποφάσεις στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς εξαρτώνται από ένα μεγάλο αριθμό παραγόντων και λαμβάνονται υπό πίεση χρόνου και συνθήκες αβεβαιότητας. Βελτίωση της ποιότητας των αποφάσεων αυτών προϋποθέτει ενδελεχή ανάλυση δεδομένων που είναι διαθέσιμα. Η επιστήμη της Στατιστικής και οι τεχνικές της στατιστικής ανάλυσης αποτελούν πολύτιμα εργαλεία υποστήριξης των αποφάσεων αυτών. Διαπιστώνεται ότι τα τελευταία χρόνια η Στατιστική σημειώνει μεγάλη εξέλιξη και η εφαρμογή της εμφανίζεται σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους μεταξύ αυτών και η Διοίκηση Επιχειρήσεων.

 • Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

  Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας ο μεταπτυχιακός φοιτητής :

  • θα έχει κατανοήσει τις βασικές μεθόδους ποσοτικής ανάλυσης
  • θα έχει κατανοήσει την εφαρμογή τους σε πραγματικά δεδομένα αγοράς
  • θα έχει κατανοήσει την εφαρμογή τους μέσα από το στατιστικό πακέτο SPSS
  • θα έχει εξοικειωθεί στη χρήση βασικών μεθόδων ποσοτικής ανάλυσης καθώς και στην αντιμετώπιση  διαφόρων ποσοτικών προβλημάτων που αφορούν στον τομέα του Τουρισμού
 • Προαπαιτούμενα: Επαρκής γνώση Μαθηματικών.
 • Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη:
  Α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
  1ο Σύγγραμμα
  • Αγγελής Β., & Δημάκη Κ., Στατιστική, τόμος Α’, Εκδ. Σοφία, Θεσσαλονίκη, 2011.
  2ο Σύγγραμμα
  • Aγγελής, B., Στατιστική Β’, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Χίος, 2004.
  Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:
  Α΄ Ελληνική
  • Zαχαροπούλου, X. Στατιστική: Μέθοδοι – Εφαρμογές, Θεσσαλονίκη 1998-2009.
  • Ιωαννίδης, Δ.Α. Στατιστικές Μέθοδοι, Τόμος Ι, Εκδόσεις Ζητη, Θεσσαλονίκη, 2001.
  • Καλαματιανού, Α. Γ. Κοινωνική Στατιστική: Μέθοδοι Μονοδιάστατης Ανάλυσης, Εκδόσεις “Το Οικονομικό”, Αθήνα, 1992.
  • Kιντής, A. Σύγχρονη Στατιστική Ανάλυση, Εκδ. Gutenberg, Αθήνα, 1995
  • Λουκάς, Σ.Β., Στατιστική, Εκδόσεις Κριτική 2003
  • Πανάρετος, I. και  Ξεκαλάκη, Ε., Εισαγωγή στη Στατιστική Σκέψη, Τόμος Ι, Αθήνα, 1993
  • Πανάρετος, Ι. και Ξεκαλάκη, Ε., Εισαγωγή στη Στατιστική Σκέψη, Τόμος ΙΙ, Αθήνα, 2000
  • Τζωρτζόπουλος, Π. Θ., Λειβαδά, Α., Αριθμοδείκτες, Ασκήσεις, Αθήνα, 2003, ΟΠΑ, Τμήμα Στατιστικής
  • Χαλικιάς, Ι. Στατιστική: Μέθοδοι Ανάλυσης για Επιχειρηματικές Αποφάσεις,  Εκδ. Rosili, Αθήνα, 2001.
  • Χατζηνικολάου, Δ., Στατιστική για Οικονομολόγους, Ιωάννινα 2002
  Β΄ Ξένη
  • Aczel, A. D. and Sounderpandian, J., Complete Business Statistics, McGraw – Hill & Irwin, 2002
  • Anderson, D.R., Sweeney, D.J. and Williams., T.A. Statistics for Business and Economics, West Publishing Company, Minneapolis, 1993.
  • Berenson, M. L., Levine, D. M. and Krehbiel, D. C., Basic Business Statistics. Concepts and Applications, Prentice – Hall Inc. New Jersey 2002
  • Levine, D.M., Berenson, M.L. and Stephan, D. Statistics for Managers, Prentice-Hall Inc. New Jersey, 1999.
 • Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι:
  • Παραδόσεις
  • Σημειώσεις και ασκήσεις στο e class
  • Μελέτες περίπτωσης
  • Φροντιστηριακές ασκήσεις
 • Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης:
  • Εξέταση στη χρήση Στατιστικών Πακέτων στο Υπολογιστικό Κέντρο (20%)
  • Τελική Γραπτή Εξέταση (80%)
 • Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
 • Τρόπος παράδοσης μαθήματος: Με φυσική παρουσία
Last modified on Τετάρτη, 04 Δεκεμβρίου 2013 18:30