Τουρισμός και Μεταφορές

Additional Info

 • Τύπος μαθήματος: Ελεύθερης Επιλογής
 • Επίπεδο μαθήματος: Μεταπτυχιακό
 • Έτος Σπουδών: 1ο
 • Εξάμηνο Σπουδών: Χειμερινό
 • Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων: 3 ECTS
 • Αριθμός Διδακτικών Μονάδων: 3
 • Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων: Δρ Ανδρέας Παπαθεοδώρου
 • Περιεχόμενο μαθήματος:


  Το μάθημα Τουρισμός και Μεταφορές εξετάζει τις μεταφορές στον τουρισμό ως προς το επιχειρησιακό περιβάλλον και τις επικρατούσες τάσεις στην αγορά. Έμφαση δίνεται στις τομείς των αερομεταφορών και των κρουαζιέρων. Το γνωστικό περιεχόμενο του μαθήματος έχει σκοπό να μεταδώσει στους φοιτητές μια σειρά θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που θα τους βοηθήσουν στην κατανόηση του τομέα των μεταφορών και στον προσδιορισμό του ρόλου που διαδραματίζει αυτός στο πλαίσιο της τουριστικής οικονομίας και περιφερειακής ανάπτυξης. Το μάθημα αναλύει, επίσης, θέματα ισορροπίας των αγορών κάτω από διαφορετικά καθεστώτα ανταγωνισμού, ρύθμισης και απορρύθμισης. Εξετάσει εναλλακτικές επιχειρηματικές πρακτικές στο χώρο των μεταφορών του τουρισμού και παρουσιάζει διεξοδικά ζητήματα σχετιζόμενα με την κάθετη ολοκλήρωση στην τουριστική βιομηχανία. Τέλος, προτείνει σειρά πολιτικών για την αντιμετώπιση των εγειρόμενων προβλημάτων.

 • Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:


  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει σειρά θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνώσεων σε σχέση με τον τομέα των μεταφορών και στον προσδιορισμό του ρόλου που διαδραματίζει αυτός στο πλαίσιο της τουριστικής οικονομίας και περιφερειακής ανάπτυξης. Ως προς τις δεξιότητες, αναπτύσσεται η χρήση της λογικής και της συνθετικής και δημιουργικής σκέψης στο επιστημονικό πεδίο της διοίκησης των μεταφορών στο χώρο του τουρισμού. Τέλος, ως προς τις ικανότητες, και μέσα από τη σχετική συζήτηση στις διαλέξεις του μαθήματος οι φοιτητές αποκτούν μεγαλύτερη αυτονομία σκέψης και δυνατότητα εφαρμογής των θεωρητικών εννοιών των μεταφορών του τουρισμού στην πράξη. Με αυτό τον τρόπο και στα πλαίσια ενός πραγματιστικού οικονομικού περιβάλλοντος, αυξάνεται η υπευθυνότητά τους και οι δυνατότητές τους για επαγγελματική ή και προσωπική ανέλιξη.

 • Προαπαιτούμενα: Κανένα
 • Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη:
  Α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
  • Graham, A., Papatheodorou, A. and Forsyth, P. (eds) (2008) Aviation and Tourism: Implications for Leisure Travel.  Aldershot: Ashgate.
  • Page, S. (1999) Transport and Tourism: Global Perspectives. (third edition) Harlow: Prentice Hall.
  Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:
  • Cartwright R and Baird C (1999) The Development and Growth of the Cruise Industry, Oxford: Butterworth - Heinemann
  • Doganis, R. (2005) The Airline Business (second edition).  London: Routledge.
  • Doganis, R. (2010) Flying off Course: Airline Economics and Marketing (fourth edition).  London: Routledge.
  • Dowling, R. (ed.) (2006) Cruise Ship Tourism.  Wallingford: CABI Publishing.
  • Graham A. (2008) Managing Airports (third edition). Oxford: Butterworth – Heinemann.
  • Hanlon, P. (2006) Global Airlines: Competition in a Transnational Industry (third edition).  Oxford: Butterworth – Heinemann.
  • Papatheodorou, A. (ed.) (2006) Corporate Rivalry and Market Power: Competition Issues in the Tourism Industry, London: IB Tauris.
 • Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι:


  Οι πανεπιστημιακές παραδόσεις αποτελούν τη διδακτική και μαθησιακή μέθοδο του μαθήματος.

 • Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης:


  Η αξιολόγηση του μαθήματος βασίζεται: α) σε ομαδική γραπτή εργασία και παρουσίαση αυτής με συντελεστή βαρύτητας 40% στην τελική βαθμολογία και β) σε μία γραπτή εξέταση ανοικτού βιβλίου εφ’ όλης της ύλης του μαθήματος με συντελεστή βαρύτητας 60% στην τελική βαθμολογία.

 • Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
 • Τρόπος παράδοσης μαθήματος: Με φυσική παρουσία
Last modified on Τετάρτη, 04 Δεκεμβρίου 2013 18:37