Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας

Additional Info

 • Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης
 • Επίπεδο μαθήματος: Μεταπτυχιακό
 • Έτος Σπουδών: 1ο
 • Εξάμηνο Σπουδών: Χειμερινό
 • Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων: 4,5 ECTS
 • Αριθμός Διδακτικών Μονάδων: 3
 • Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων: Μαριάνθη Στογιαννίδου
 • Περιεχόμενο μαθήματος:


  Εισαγωγή στην μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών με έμφαση στην ανάλυση του τουριστικού φαινομένου. Σημασία και ρόλος της έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες. Εναλλακτικές επιστημολογικές προσεγγίσεις. Βασικές αρχές της μεθοδολογίας των Κοινωνικών Επιστημών. Διαδικασία ορισμού του προβλήματος της έρευνας, διαμόρφωσης του θεωρητικού πλαισίου προσέγγισης και ανάλυσης του προβλήματος και προσδιορισμού και βασικών μεταβλητών. Τεχνικές συλλογής δεδομένων. Βασικές τεχνικές ανάλυσης δεδομένων. Σύνθεση.

 • Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:


  Βασικές αρχές της μεθοδολογίας των Κοινωνικών Επιστημών. Διαδικασία ορισμού του προβλήματος της έρευνας, διαμόρφωσης του θεωρητικού πλαισίου προσέγγισης και ανάλυσης του προβλήματος και προσδιορισμού και βασικών μεταβλητών.

 • Προαπαιτούμενα: Κανένα
 • Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη:

   

  • Λαμπίρη-Δημάκη Ι., Η Κοινωνιολογία και η Μεθοδολογία της, Αθήνα-Κομοτηνή, 1990, Σάκκουλα.
  • Javeau C., H Έρευνα με ερωτηματολόγιο, Αθήνα, 196, Τυπωθήτω.
  • Κυριαζή Ν., Η Κοινωνιολογική έρευνα, Αθήνα, 1998, Ελληνικές Επιστημονικές Εκδόσεις.
  • Φίλιας, Β. (1996) Εισαγωγή στη Μεθοδολογία και τις Τεχνικές των Κοινωνικών Ερευνών. Guttenberg: Αθήνα.
  • Γέμτος, Π. (1987) Η Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών. Τομ. Α’, Παπαζήσης, Αθήνα.
  • Δαουτόπουλος, Γ. (1994) Μεθοδολογία Κοινωνικών Ερευνών στον Αγροτικό Χώρο, Β’ έκδοση, Θεσσαλονίκη.
  • Σιάρδος, Γ. (1997) Μεθοδολογία Αγροτικής Κοινωνιολογικής Ερευνας,
  • Εκδόσεις Ζήτη: Θεσσαλονίκη.
  • Babbie, E. (1973) Survey Research Methods. Wadsworth, Belmont, Ca.
  • Cartwright, T.J (1973) “Problems, Solutions and Strategies: A Contribution to the Theory and Practice of Planning”, Journal of the American Institutte of Planners, Vol. 39: 179-187.
  • Grawitz, M. (1981) Methode des Sciences Sociales. Dalloz: Paris
  • Patton, C. and D. Sawicki (1986) Basic Methods of Policy Analysis and Planning, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J.
 • Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι:


  Οι πανεπιστημιακές παραδόσεις αποτελούν τη διδακτική και μαθησιακή μέθοδο του μαθήματος.

 • Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης:


  Η αξιολόγηση των φοιτητών/ φοιτητριών γίνεται βάσει ατομικής εργασίας και συμμετοχής τους στο μάθημα.

 • Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
 • Τρόπος παράδοσης μαθήματος: Με φυσική παρουσία
Last modified on Τετάρτη, 04 Δεκεμβρίου 2013 18:38