Ηλεκτρονικό Επιχειρείν & Εμπόριο για Επιχειρήσεις Φιλοξενίας

Additional Info

 • Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό
 • Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό
 • Έτος Σπουδών: 1ο
 • Εξάμηνο Σπουδών: Εαρινό
 • Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων: 4,5 ECTS
 • Αριθμός Διδακτικών Μονάδων: 3
 • Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων: Μαριάννα Σιγάλα
 • Περιεχόμενο μαθήματος:

  Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να βοηθήσει τον μεταπτυχιακό φοιτητή να κατανοήσει το ρόλο, τη σημαντικότητα, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του ηλεκτρονικού εμπορίου για την ηλεκτρονική διανομή, μάρκετινγκ και πώληση τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά του τουριστικού προϊόντος, βιομηχανίας και ζήτησης και στην επίδραση τους στην ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών ηλεκτρονικού εμπορίου. Τα επιχειρησιακά μοντέλα των διαφόρων εικονικών και παραδοσιακών επιχειρήσεων που εμπλέκονται στην (ηλεκτρονική) αλυσίδα διανομής τουριστικών προϊόντων / υπηρεσιών αναλύονται και αξιολογούνται. Συνοπτικά, το μάθημα αποβλέπει στην ανάπτυξη μίας συστηματικής διαδικασίας κατάστρωσης και πραγματοποίησης ολοκληρωμένων επιχειρησιακών μοντέλων ηλεκτρονικού εμπορίου για επιχειρήσεις στην τουριστική βιομηχανία. Το μάθημα ενδείκνυται χρήσιμο για όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις, τόσο για αυτές που θέλουν να ενσωματώσουν και να εφαρμόσουν το ηλεκτρονικό εμπόριο στα υπόλοιπα κανάλια και πρακτικές διανομής, προώθησης και πώλησης του προϊόντος / υπηρεσίας τους (π.χ. ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές εταιρίες, μουσεία, εθνικοί / τοπικοί οργανισμοί τουρισμού), όσο και σε αυτές τις επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν και να εισέλθουν στον τομέα της τουριστικής βιομηχανίας με βάση μόνο το ηλεκτρονικό εμπόριο, (π.χ. εικονικές επιχειρήσεις).

 • Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

  Πιο συγκεκριμένα, μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος αυτού, ο φοιτητής θα μπορεί να:

  • Εξηγήσει την έννοια, περιεχόμενο, σκοπούς και τα επιχειρησιακά μοντέλα του ηλεκτρονικού εμπορίου.
  • Να αναγνωρίσει και να προβλέψει τους περιβαλλοντικούς και τεχνολογικούς παράγοντες που επιφέρουν δυναμικές αλλαγές στην οικονομία, στην τουριστική βιομηχανία και αλυσίδα διανομής .
  • Αναγνωρίσει τους σημαντικούς τύπους, είδη και ονόματα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται και ελέγχουν την αλυσίδα διανομής τουριστικών προϊόντων / υπηρεσιών όπως επίσης και να αναλύσει / αξιολογήσει τα επιχειρησιακά τους μοντέλα.
  • Εφαρμόσει τις μεθόδους και διαδικασία κατάστρωσης ολοκληρωμένων στρατηγικών σχεδίων ηλεκτρονικού εμπορίου στην τουριστική βιομηχανία και να σχεδιάσει τα χαρακτηριστικά των στοιχείων που τις απαρτίζουν όπως:
   • Σχεδιασμός και ανάπτυξη ιστιοσελίδων
   • Παροχή πελατειακής υποστήριξης και υπηρεσιών στο διαδίκτυο (e-service quality and e-customer service)
   • Αναγνώριση ηθικών, κοινωνικών και πολικών θεμάτων / προβλημάτων του ηλεκτρονικού εμπορίου και ανάπτυξη privacy policy
   • Σχεδιασμός και πραγματοποίηση συστημάτων ασφαλείας
   • Σχεδιασμός και πραγματοποίηση συστημάτων για ασφαλές ηλεκτρονικές συναλλαγές και πληρωμές
  • Σχεδιάσει και να αναλύσει ολοκληρωμένες στρατηγικές και πρακτικές εφαρμογές ηλεκτρονικού μάρκετινγκ και να διακρίνει τα χαρακτηριστικά των στοιχείων που τις απαρτίζουν όπως:
   • Ανάπτυξη και υλοποίηση ηλεκτρονικού μίγματος μάρκετινγκ: προϊόν, τιμή, διανομή και μίγμα επικοινωνίας
   • Σχεδιασμός και πραγματοποίηση διαφήμισης στο διαδίκτυο
   • Πραγματοποίηση και οφέλη / μειονεκτήματα έρευνας αγοράς στο διαδίκτυο
   • E-customer Relationship Management και
   • Viral Marketing & Permission Marketing
   • Μέτρηση και αξιολόγηση στρατηγικών και πρακτικών ηλεκτρονικού μάρκετινγκ
  • Ενσωματώσει οργανικά και ολοκληρωτικά τις στρατηγικές και πρακτικές του ηλεκτρονικού εμπορίου με την στρατηγική και άλλες λειτουργίες της επιχείρησης.
  • Αξιολογήσει, να προβλέψει και να διοικήσει αλλαγές και εξελίξεις στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου.
  • Αξιοποιήσει το κοινωνικό διαδίκτυο για την ηλεκτρονική προώθηση και μάρκετινγκ τουριστικών επιχειρήσεων
 • Προαπαιτούμενα: Κανένα
 • Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη:
  Α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
  • SIGALA, M., Mich, L. & Murphy, J. (Eds.) (2007). Information & Communication Technologies in Tourism 2007, Springer Computer Science, Wien, ISBN: 978-3-211-69564-7
  • SIGALA, M., Christou, E. & Gretzel, U. (2012). Web 2.0 in Travel, Tourism and Hospitality: theory, practice and cases. Ashgate Publishers. ISBN 978-1-4094-2091-0
  • Nyheim, P., McFadden, F. and Connolly, D. (2004). Technology strategies for the hospitality industry. Pearson Prentice Hall
  • O’Connor (1999). Electronic Information Distribution in tourism and Hospitality, CABI publishing
  • Poon, A. (1993). Tourism, Technology and Competitive Strategies, Oxford: CAB
  • Werthner, H. and Klein, S. (1999). Information Technology and Tourism; a challenging relationship, Vienna: Springer Verlag
  Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:
  • Alford P. (2000). E-business models in the travel industry, Travel and Tourism Analyst, No. 3, p. 67-87
  • Chen, S. (2001). Strategic management of e-business. Chichester: John Wiley & Sons
  • Downes, L. and Mui, C. (1998). Unleashing the killer app: digital strategies for market dominance, Boston, MA: Harvard Business School Press.
  • El-Sawy, O.A., Malhotra, A., Gosain, S. and Young, K.M. (1999). IT intensive value innovation in the electronic economy: insights from Marshall industries, MIS Quarterly, 12/10, 305-333
  • Gianforte, G. (2003). The world at our fingertips - How online travel companies can turn clicks into bookings. Journal of Vacation Marketing, 10(1), 79-86.
  • Hitz, M., Murphy, J. and Sigala, M. (2006). Information and Communication Technologies in Tourism, ENTER 2006. Springer Verlag, Vienna
  • International Restaurant and Hotel Association (IHRA), (1999). Hospitality Technology in the new millennium, Report of IHRA
  • Jarvela, P., Loikkanen, J., Tinnila, M. and Tuunainen K. (1999). Business models for electronic commerce in the travel services, Information Technology & Tourism, Vol. 2, p.185-196
  • Kalakota R and Robinson M. (1999). E-Business the road map to success, Addisson Wesley
  • Karsten, K, (1997). Reinventing Package Holiday Business, Universitat, Berlin.
  • O’Connor, P. (2001). The Changing Face of Destination Management Systems. Travel and Tourism Analyst.
  • Accessed 12/05/2005 on http://www.mintel.com
  • Porter, M. (2001). Strategy and the Internet. Harvard Business Review, March, p. 63- 78
  • Porter, M.E. and Millar V.E. (1985). How information gives you competitive advantage, Harvard Business Review, July-August
  • Salzburg /Brussel, (2005) The European e-Business Market Watch. ICT and Electronic Business in the Tourism Industry. ICT Adoption and e-Business Activity in 2005. European Commission, Brussels.
  • Sheldon, P. (1993). Destination information systems, Annals of Tourism Research, 20, p. 633-649
  • Sigala M. & Marinidis, D. (2012). e-Democracy and web 2.0: a framework enabling DMOs to engage stakeholders in collaborative destination management. Tourism Analysis, Vol. 17, Iss. 2, pp. 105 - 120
  • Sigala M. (2011). eCRM 2.0 applications and trends: The use and perceptions of Greek tourism firms of social networks and intelligence. Computers in Human Behavior, Vol. 27, pp. 655 - 661
  • Sigala M. (2012). Exploiting web 2.0 for New Service Development: findings and implications from the Greek tourism industry. International Journal of Tourism Research, Vol. 14, pp. 551 - 566
  • Sigala M. (2012). Social media and crisis management in tourism: applications and implications for research. Information Technology and Tourism, Vol. 13, No. 4, pp. 269 - 283
  • Sigala M. (2012). Social networks and customer involvement in New Service Development (NSD): the case of www.mystarbucksidea.com. International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 24, No. 7, pp. 966 - 990
  • Sigala, M. & Sakellaridis, O. (2004). Web users’ cultural profiles and e-service quality: internationalization implications for tourism websites. Information Technology and Tourism, Vol. 7, No. 1, pp. 13 – 22
  • Sigala, M. (2003). Competing in the Virtual Marketspace: a strategic model for developing e-commerce in the hotel industry. International Journal of Hospitality Information Technology, Vol. 3, No. 1, pp. 43 – 60.
  • Sigala, M. (2003). Developing and Benchmarking Internet Marketing Strategies in the Hotel Sector in Greece. Journal of Hospitality & Tourism Research, Vol. 27, No. 4, pp. 375 – 401.
  • Sigala, M. (2003). Internet heritage and cultural tourism under virtual construction: implications for online visitors’ experiences and interpretation management. Tourism Today, No. 3, pp. 51 - 67.
  • Sigala, M. (2004). Customer Relationship Management: diffusing CRM benefits into business processes. European Conference in Information Systems (ECIS) 2004 Conference, Turku, Finland, 16 – 18 June, 2004.
  • Sigala, M. (2004). Designing experiential websites in tourism and hospitality: a customer-centric value approach. Information & Communication Technologies in Tourism 2004 (ENTER) Conference. Cairo, Egypt: International Federation of Information Technologies in Tourism (IFITT). 26 January – 28 January, 2004.
  • Sigala, M. (2004). Reviewing the profile and behaviour of Internet users: research directions and opportunities in tourism and hospitality. Journal of Travel and Tourism Marketing, Vol. 17, No (2/3), pp. 93-102.  
  • Sigala, M. (2006). A framework for developing and evaluating mass customization strategies for online travel companies. ENTER annual conference, organized by IFITT, 18 – 20 January, 2006, Lausanne, Swisstzerland.
  • Sigala, M. (2006). Culture: the software of Customer Relationship Management. Journal of Marketing Communications, Vol. 12, No. 4,
  • Sigala, M. and Christou, E. (2005). Mass customization in the travel trade: a reality check in the Greek travel agent and tour operator sector.  Annual International International Council for Hotel, Restaurant and Institutional Education, (I-CHRIE) Convention. Las Vegas, USA: I - CHRIE   27 – 31 July, 2005.
  • Sigala, M., Lockwood, A. & Jones, P. (2001). Strategic implementation and IT: Gaining competitive advantage from the hotel reservation process. International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 17 (3), p. 364-371.
  • Siguaw, J. and Enz, C. (1999). Best practices in Information Technology, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, October, p. 58-71
  • Sussmann, S. and Baker M. (1996). Responding to the electronic marketplace: lessons from destination management systems, International Journal of Hospitality Management, 15 (2), p. 99-112
  • Timmers, P. (1998). Business Models for Electronic Markets. Journal on Electronic Markets. 8(2), p. 3-8.
  • Werbach, K. (2000) Syndication: the emerging model for business in the internet era, Harvard Business Review, May/June, 75-85
  • WTO, (1999). Marketing Tourism Destinations Online: strategies for the information age, WTO Business Council
 • Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι:

  Για την καλύτερη κατανόηση και συνδυασμό των θεωρητικών προσεγγίσεων με τις επιχειρηματικές εφαρμογές και πραγματικότητα, το μάθημα περιλαμβάνει την εξέταση και ανάλυση μιας σειράς διαφόρων μελετών περιπτώσεων. Επίσης, καθώς η φύση του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι δια-επιστημονική, το μάθημα δανείζεται, προσαρμόζει και χρησιμοποιεί θεωρητικές έννοιες και πρακτικές εφαρμογές από διάφορα επιστημονικά πεδία όπως μάρκετινγκ, στρατηγική διοίκηση και διοίκηση λειτουργιών, πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, και εμπορικό δίκαιο.

 • Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης:

  Γραπτές Εξετάσεις

 • Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
 • Τρόπος παράδοσης μαθήματος: Με φυσική παρουσία
Last modified on Τετάρτη, 04 Δεκεμβρίου 2013 18:46