Ανάπτυξη και διοίκηση ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού

Additional Info

 • Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό
 • Επίπεδο μαθήματος: Μεταπτυχιακό
 • Έτος Σπουδών: 1ο
 • Εξάμηνο Σπουδών: Εαρινό
 • Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων: 4,5 ECTS
 • Αριθμός Διδακτικών Μονάδων: 3
 • Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων: Άννα Κυριακάκη
 • Περιεχόμενο μαθήματος:

  Στο μάθημα αυτό αναφέρονται αναλυτικά οι παράγοντες που συνέβαλαν στην ανάπτυξη των Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού και μελετώνται οι λόγοι που οδήγησαν στην αναζήτηση διαφορετικών προτύπων ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. Επιπλέον, δίδεται έμφαση στο ζήτημα της ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος από τις χώρες-υποδοχής τουριστών σε συνδυασμό με την  αλλαγή των κινήτρων των τουριστών στις χώρες αποστολής. Μελετάται επίσης, η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και η σχέση της με τις Ειδικές και Εναλλακτικές μορφές.
  Τέλος, αναφέρονται τα χαρακτηριστικά, ο σχεδιασμός και το μάνατζμεντ των επιχειρήσεων στον Ειδικό και Εναλλακτικό τουρισμό, οι Υπηρεσίες και οι δραστηριότητες που εντάσσονται στις ΕΕΜΤ, καθώς και η ιδιαίτερη σημασία των κωδικών καλής πρακτικής.

 • Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

  Μετά την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα είναι σε θέση:

  • να αναγνωρίζει το τουριστικό προϊόν των Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού.
  • να γνωρίζει τα διακριτά στοιχεία των ΕΕΜΤ, τη διαδικασία συγκρότησης και λειτουργίας τους καθώς και τα χαρακτηριστικά ανάπτυξης τους
  • να κατανοήσει τον ιδιαίτερο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι ΕΕΜΤ στη διαφοροποίηση, τον εμπλουτισμό, την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα του τουρισμού
  • να προσδιορίζει τα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των ΕΕΜΤ και πως μπορούν αυτές να καταστούν βιώσιμες
  • να γνωρίζει παραδείγματα καλής πρακτικής στην ανάπτυξη των ΕΕΜΤ σε μίκρο και μάκρο επίπεδο ανάπτυξη και τέλος
  • να γνωρίζει τις εναλλακτικές πρακτικές ανάπτυξης και λειτουργίας των διαφορετικών μορφών και τύπων τουρισμού με σκοπό μεσοπρόθεσμα την επίτευξη μιας βιώσιμης ανάπτυξης
 • Προαπαιτούμενα: Επαρκείς γνώσεις Κοινωνιολογίας Τουρισμού, Τουριστικής Οικονομικής και Μάρκετινγκ, Σχεδιασμού και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στον Τουρισμό, Τουριστικής Ανάπτυξης και Πολιτικής.
 • Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη:
  Α) Εγχειρίδια του μαθήματος:
  • Κοκκώσης Χ., Τσάρτας Π., Γκρίμπα Ε., (2011), Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού. Ζήτηση και Προσφορά νέων προϊόντων τουρισμού, Κριτική, Αθήνα.
  • Ανδριώτης Κ., (2008), Αειφορία και Εναλλακτικός Τουρισμός: Αγροτουρισμός, Ορεινός Τουρισμός, Οικοτουρισμός, Πολιτιστικός Τουρισμός, ΣΤΑΜΟΥΛΗ, Αθήνα.
  • Βενετσανοπούλου Γ. Μ., (2006), Η Κρατική Συμβολή στον Τουρισμό. Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού,  INTERBOOKS, Αθήνα.
  • Σωτηριάδης Μ., Φαρσάρη Ι. (επιμ), (2009), Εναλλακτικές και Ειδικές Μορφές Τουρισμού: σχεδιασμός, management, marketing, INTERBOOKS, Αθήνα.
  • Holden A., (2008), Environment and Tourism, Routledge, New York.
  Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:
  • Ανθοπούλου Θ., Ιακωβίδου Ο., Κουτσούρης Α. Σπιλάνης Ι., (1998), «Χωρικές και αναπτυξιακες διαστάσεις του Αγροτουρισμού στην Ελλάδα», Εισήγηση στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας, Θεσσαλονίκη.
  • Ασκέλη Σ., (2005), Επιχειρήστε…αγροτουριστικά, ΚΕΡΚΥΡΑ.
  • Αυγερινού-Κολώνια Σ., (2000), «Πολιτιστικές τουριστικές διαδρομές και αειφόρος ανάπτυξη της Αθήνας», Εισήγηση στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Τουρισμός σε Νησιωτικές περιοχές και Ειδικούς προορισμούς, Χίος 14-17/12/2000.
  • Γκρίμπα Ε., (2005), Προϋποθέσεις και προοπτικές ανάπτυξης του Επαγγελματικού Τουρισμού στην Ελλάδα, Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Χίος.
  • Διακομιχάλης Μ., (2009), Ο Θαλάσσιος τουρισμός και οι επιδράσεις του στην Ελληνική Οικονομία, Σταμούλη, Αθήνα.
  • Fennell D., (2001), Oικοτουρισμός, Σ. Καραγιάννης (επιμ), Έλλην, Αθήνα.
  • Ιακωβίδου Ο., (2000), «Ο Αγροτουρισμός: το μικρό όμορφο και θηλυκό πρόσωπο στον τουρισμό», στο Τσάρτας Π., (επιμ.), Τουριστική Ανάπτυξη: πολυεπιστημονικές προσεγγίσεις, Εξάντας, Αθήνα.
  • Κοκκώσης Χ., Τσάρτας Π., (2001), Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη και Περιβάλλον, Κριτική, Αθήνα.
  • Κομίλης Π., (2007), Οικοτουρισμός: η εναλλακτική προοπτική αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης, Προπομπός, Αθήνα.
  • Κραβαρίτης Κ., Παπαγεωργίου Α., (2007), Επαγγελματικός τουρισμός: εκθέσεων-κινήτρων, επιχειρηματικών ταξιδιών, οργάνωση συνεδρίων, INTERBOOKS, Αθήνα.
  • Μαρουδας Λ., Κυριακάκη Α., (2000), «Σχέσεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ τοπικής ανάπτυξης και Οικοτουρισμού σε απομονωμένες νησιωτικές περιοχές», Εισήγηση στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Τουρισμός σε Νησιωτικές περιοχές και Ειδικούς προορισμούς, Χίος 14-17/12/2000.
  • Μοίρα Π., (2009), Θρησκευτικός τουρισμός, INTERBOOKS, Aθήνα.
  • Παλάσκας Θ., Παπαθεοδώρου Α., Τσάμπρα Μ., (2000), Πολιτιστικός τουρισμός: παράγοντες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα.
  • Σχίζας Γ., (1998), Ο άλλος τουρισμός, Εναλλακτικές εκδόσεις/Οικοτοπία, Αθήνα.
  • Τσάρτας Π., Λαγός Δ., Ζαχαράτος Γ., Γκούβης Δ., (2001), Πρόγραμμα Αξιοποίησης Περιουσίας ΕΟΤ: Ορεινός- Χειμερινός τουρισμός, CSF ΑΕ-ΕΤΕ ΑΕ.
  • Τσάρτας Π., Λαγός Δ., Ζαχαράτος Γ., Κυριακάκη Α., (2001), Πρόγραμμα Αξιοποίησης Περιουσίας ΕΟΤ: Οικοτουρισμός, CSF ΑΕ-ΕΤΕ ΑΕ.
  • Τσάρτας Π., Λαγός Δ., Ζαχαράτος Γ., Ζαγκότση Σ., (2001), Πρόγραμμα Αξιοποίησης Περιουσίας ΕΟΤ: Πολιτιστικός τουρισμός, CSF ΑΕ-ΕΤΕ ΑΕ.
  • Τσάρτας Π., Λαγός Δ., Ζαχαράτος Γ., Χαμάκος Γ., (2001), Πρόγραμμα Αξιοποίησης Περιουσίας ΕΟΤ: Θεματικός τουρισμός, CSF ΑΕ-ΕΤΕ ΑΕ.
  • WWF Ελλάς, (2003), Μέθοδοι διαχείρισης του οικοτουρισμού και του τουρισμού σε προστατευόμενες περιοχές, WWF-Ελλάς, Αθήνα.
  • WWF Ελλάς, (2010), Οδηγός για το Περιβάλλον, Τουρισμός και Περιβάλλον, WWF-Ελλάς, Αθήνα.
  • Ashworth G. J., Page S. J., (2011), “Urban tourism research: recent progress and current paradoxes”, Tourism Management, 32, (1), pp. 1-15.
  • Barros C. P., Butler R., Correia A., (2010), “The length of stay of golf tourism: a survival analysis”, Tourism Management, 31, (1), pp. 13-21.
  • Boniface P., Fowler P. J., (1993), Heritage tourism in the “Global village”, Routledge, London.
  • Burkley R., (2010), “Adventure tourism trends”, Adventure Tourism Management, pp. 215-230. 
  • Choong-Ki L., Kang S. K., Long P., Reisinger Y., (2010), “Residents’ perceptions of casino impacts: A comparative study”, Tourism Management, 32, (2), pp. 189-201.
  • Collins-Kreiner N., (2010), “The geography of pilgrimage and tourism: transformations and implications for applied geography”, Applied Geography, 30, (1), pp. 153-164.
  • Conell J., (2006), “Medical toursm: Sea, sun, sand and…surgery”, Tourism Management, 27, (6), pp.1093-1100.
  • Fennell D., (2001), “A content analysis of Ecotourism definitions”, Current Issues in Tourism, 4, (5), pp. 103-121.
  • Garrod B., Wilson J. C., (2003), Marine ecotourism: issues and experiences, Clevedon Channel View.
  • Jones S., (2005), “Community based ecotourism. The significance of social capital”, Annals of Tourism Research, 32, (2), pp.303-324.
  • MacDonald R., Jolliffe L., (2003), “Cultural rural tourism: Evidence from Canada”, Annals of Tourism Research, 30, (2), pp. 307-322.
  • Maroudas, L. & A. Kyriakaki, (2001), «The perspectives of Ecotourism Development in Small Islands of the South Dodecanese», Anatolia, Volume 12, p.p.59-71.
  • Maroudas L., Gouvis D., Kyriakaki A., (2004), “Community approach to mountain adventure tourism development”, Anatolia, 15, (1), pp. 5-18.
  • Maroudas L., Panagiotopoulou R., Gouvis D., Kyriakaki A., (2004), “Community participation in outdoor adventure tourism development process”, paper presented in the Interim symposium of the Research Committee on International Tourism (RC 50) of the International Sociological Association (ISA), 14-16 May, University of Aegean, Mytilini, Greece.
  • Nepal K. S., Chipeniouk R., (2005), “Mountain tourism: Towards a conceptual frameword”, Tourism Geographies, 7 (3), pp. 313-333.
  • Nolan M., Nolan S., (1992), “Religious sites as tourism attractions in Europe”, Annals of Tourism Research, 19, (1), pp. 68-78.
  • Sharpley R., (2002), “Rural tourism and the challenge of tourism diversification: the case of Cyprus”, Tourism Management, 23, (3), pp.233-244.
  • Trauer B., (2006), “Conceptualising special interest tourism frameworks for analysis”, Tourism Management, 27, (2), pp. 183-200.
  • UNEP-WTO, (2005), Making tourism more sustainable: A guide for policy makers, Madrid.
  • Unesco, (2008), The effect of tourism on Culture and the Environment in Asia and the Pacific, UNESCO, Bangkok.
  • Weaver D., Lawton L. (2007), “Twenty years on: the state of contemporary eco-tourism research”, Tourism Management, 28, pp. 1168-1179.
  • WTO, (1993), Sustainable tourism development: guide for local planners, A tourism and the Environment Publication, Spain.
 • Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι:
  • Παραδόσεις/ Διαλέξεις
  • Διαλέξεις από εξωτερικούς συνεργάτες του ΔΠΜΣ σε σχετικά θέματα
  • Διαφάνειες και Σημειώσεις
  • Μελέτες περίπτωσης (Παρουσίαση και Συζήτηση)
  • Παρουσίαση εργασιών (Συζήτηση)
 • Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης:
  • Εργασία (50% της βαθμολογίας) και
  • Τελική Εξέταση (50% της βαθμολογίας)

  Οι εργασίες αφορούν θέματα που σχετίζονται άμεσα με τις ενότητες του μαθήματος και μπορούν να παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια ή στο τέλος του εξαμήνου.
  Η τελική εξέταση είναι γραπτή εξέταση πάνω σε όλη τη διδαχθείσα ύλη.

 • Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
 • Τρόπος παράδοσης μαθήματος: -
Last modified on Πέμπτη, 05 Δεκεμβρίου 2013 10:35