Γεωγραφία του Τουρισμού

Additional Info

 • Τύπος μαθήματος: Ελεύθερης Επιλογής
 • Επίπεδο μαθήματος: Μεταπτυχιακό
 • Έτος Σπουδών: 1ο
 • Εξάμηνο Σπουδών: Χειμερινό
 • Αριθμός Πιστωτικών Μονάδων: 3 ECTS
 • Αριθμός Διδακτικών Μονάδων: 3
 • Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων: Θεανώ Σ. Τερκενλή
 • Περιεχόμενο μαθήματος:

  Το μάθημα αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες (βλ. syllabus) και διεξάγεται με την βοήθεια διαλέξεων της διδάσκουσας και προσκεκλημένων ομιλητών, ατομικών ασκήσεων και εργασίας κατά την διάρκεια του μαθήματος και ομαδικής εργασίας των φοιτητών/φοιτητριών. Η αξιολόγηση των φοιτητών/ φοιτητριών γίνεται βάσει ομαδικής εργασίας τους, εξαμηνιαίων εξετάσεων και συμμετοχής τους στο μάθημα.

  ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΜΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Η Γεωγραφική συγκρότηση του τουριστικού φαινομένου διαχρονικά στις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές του διαστάσεις.

  1. Η σημασία μιας γεωγραφικής συγκρότησης της μελέτης του τουριστικού φαινομένου
  2. Γεωγραφική προοπτική της ιστορικής εξέλιξης του τουρισμού
  3. Χωρικά χαρακτηριστικά του τουρισμού
  4. Η σχέση του τουρισμού με τη γεωγραφία της ανάπτυξης

  B. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

  1. Δομή και δυναμική της ζήτησης τουρισμού και διακίνησης τουριστών σε συσχετισμό με τα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά των τουριστών. Τουριστικές ροές, τουριστικές αγορές και προσβάσεις.
  2. Χώρες προέλευσης και παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση. Διαμόρφωση κινήτρων και δυνατότητας ταξιδιού.
  3. Τουριστικό προϊόν - τουριστικοί προορισμοί.  Ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού στο χώρο.  Εσωτερικός και τοπικός τουρισμός.  
  4. Σχήματα διεθνούς τουρισμού: το τουριστικό σύστημα και η τουριστική προσφορά. Τουριστικοί πόροι και υποδομή.
  5. Τυπολογία τουριστικών περιοχών. Νησιωτικός, παράκτιος και αστικός τουρισμός. Διάρθρωση τουριστικού προϊόντος κατά περιοχή υποδοχής και προέλευσης. 
  6. Οι ενδιάμεσοι του τουριστικού κυκλώματος (tour operators, airline operators, hotel operators). Ο τουρισμός στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο.   

  Γ. ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Γεωγραφικές προσεγγίσεις στη μελέτη του τουρισμού: χωρική ανάλυση και τοπία τουρισμού.  Οικονομικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του τουρισμού στο χώρο: ένας συνολικός απολογισμός.  Πολιτισμική επαφή και ανταλλαγή με τον τουρισμό και η γεωγραφική «παγκοσμιοποίηση»

  1. Θεωρίες και μοντέλα ανάπτυξης του τουρισμού στο χώρο και σε διάφορες     γεωγραφικές κλίμακες
  2. Οι χωρικές επιπτώσεις του τουρισμού στους τόπους υποδοχής: οικονομικά κόστη και οφέλη σε αντιδιαστολή προς περιβαλλοντικές, κοινωνικές και πολιτισμικές συνέπειες.
  3. Σχέσεις μεταξύ ελεύθερου χρόνου, αναψυχής και τουρισμού. Θέματα γεωγραφίας του ελεύθερου χρόνου 
  4. Τοπία τουρισμού και η οπτική κατανάλωση του περιβάλλοντος: θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές
 • Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

   

  Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση εκ μέρους των φοιτητών/τριών μιας συνοπτικής αλλά όσο το δυνατό σφαιρικής και πολυεπίπεδης εικόνας της συγκρότησης, της δυναμικής και της λειτουργίας του τουρισμού χωρικά. Επίσης, η ανάπτυξη ενός γεωγραφικού τρόπου σκέψης και δεξιοτήτων που αφορούν στην γεωγραφική προσέγγιση και μεθόδους/ τεχνικές ανάλυσης της συγκρότησης του τουριστικού φαινομένου στο χώρο.

  Διαπραγμάτευση της σύγχρονης γεωγραφικής διάρθρωσης του τουρισμού ως οικονομικού συστήματος αλλά και ως κοινωνικού φαινομένου σε διάφορα χωρικά επίπεδα από το «παγκόσμιο» ως το «τοπικό» και της διαπλοκής του με όλες τις διαστάσεις της ζωής στις κοινωνίες όπου αναπτύσσεται.  Διερεύνηση αυτών των ευρύτερων και ειδικότερων γεωγραφικών εκδηλώσεων του τουριστικού φαινομένου συνθετικά, στη βάση της συσχέτισής του με τις διαδικασίες της «ανάπτυξης» και της «παγκοσμιοποίησης». Επιμέρους αναφορές σε συγκεκριμένα παραδείγματα/ περιπτώσεις, που έχουν σκοπό την απόκτηση γνώσεων γεωγραφίας του τουρισμού και κυρίως την εξάσκηση σε έναν ολοκληρωμένο, συγκροτημένο γεωγραφικό τρόπο μελέτης και μια συνολικότερη προσέγγιση του τουριστικού φαινομένου στα μεταβαλλόμενα εκάστοτε γεωγραφικά του συμφραζόμενα.

 • Προαπαιτούμενα: Κανένα
 • Συνιστώμενη Βιβλιογραφία προς μελέτη:

   

  Α) Εγχειρίδια του μαθήματος:

  1. Williams, Stephen.  1998.  Tourism Geography.  London: Routledge.
  2. Hall, C. M. and S. J. Page.  1999.  The Geography of Tourism and Recreation: Environment, Place and Space.  London: Routledge.  Κεφάλαια: 1-4, Σελ: 1-138.
  3.  Williams, Allan and Gareth Shaw.  1998.  Tourism and Economic Development, in The New Europe: Economy, Society and Environment, David Pinder, ed.  New York: John Wiley & Sons.
  4.  Williams, Allan.  1997.  Tourism and Uneven Development in the Mediterranean, in The Mediterranean: Environment and Society, Russel King, Lindsay Proudfoot and Bernard Smith, eds.  London: Arnold.
  5.  Norton, Andrew.  1996.  Experiencing nature: the reproduction of environmental discourse through safari tourism in East Africa, Geoforum, Vol. 27, No 3, pp. 355-373. 
  6. Terkenli, Theano S.  2000.  Landscapes of tourism: a cultural geographic perspective, in Tourism and the             Environment: Regional, Economic,Cultural  and Policy Issues, 2nd Edition, Helen Briassoulis and Jan Van Der Straaten, eds.  London: Kluwer Academic Publishers. 
  7. Κομίλης, Παναγιώτης.  1986.  Χωρική Ανάλυση του Τουρισμού.  Αθήνα: ΚΕΠΕ.  Κεφάλαιο Ι: σελ. 19-43.

  Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:

  1. Pearce, Douglas G.  1995.  Tourism Today: A Geographical Analysis, 2nd Edition.  New York: Longman Scientific & Technical. 
  2. Shaw, Gareth and Allan Williams.  1994.  Critical Issues in Tourism: A Geographical Perspective, 2nd Edition. Oxford: Blackwell.  Κεφάλαια: 1-9 (Σελ: 1-200).           
  3. Urry, John.  1995.  Consuming Places.  London: Routledge.  Kεφάλαια: Part III (8-11), Part IV (12, 14). 
  4. Bond, M. E. and Jerry R. Ladman.  1980.  International tourism: an instrument for Third World development, in Dialectics of Third World Development, Ingolf Vogeler and Anthony R. de Souza, eds.  Montclair: Allanheld, Osmun. 
  5. Britton, Robert.  1980.  Shortcomings of Third World Tourism, in Dialectics of Third World Devepment. 
  6. Perez, Louis A. Jr.  1980.  Tourism Underdevelops Tropical Islands, in Dialectics of Third World Development.
 • Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι:

   

  Το μάθημα αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες (βλ. syllabus) και διεξάγεται με την βοήθεια διαλέξεων της διδάσκουσας και προσκεκλημένων ομιλητών, ατομικών ασκήσεων και εργασίας κατά την διάρκεια του μαθήματος και ομαδικής εργασίας των φοιτητών/φοιτητριών.

   

 • Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης:

   

  Η αξιολόγηση των φοιτητών/ φοιτητριών γίνεται βάσει ομαδικής εργασίας τους, εξαμηνιαίων εξετάσεων και συμμετοχής τους στο μάθημα.

   

 • Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
 • Τρόπος παράδοσης μαθήματος: Με φυσική παρουσία
Last modified on Κυριακή, 03 Νοεμβρίου 2013 11:49