Μήνυμα του Διευθυντή

lagos

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ) «Σχεδιασμός, Διοίκησης και Πολιτική του Τουρισμού» είναι το πρώτο στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης που λειτουργεί από το 1998 στη Χίο και καλύπτει τις ανάγκες της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας σε ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό.

Περισσότερα

Τοποθεσία

Συνεργαζόμενα τμήματα

Τα τμήματα που συνεργάζονται με το ΔΠΜΣ είναι τα ακόλουθα:

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τ.Δ.Ε.) άρχισε να λειτουργεί σε προπτυχιακό επίπεδο το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1985-86. Το Τ.Δ.Ε. ανέπτυξε σταδιακά μορφές εκπαιδευτικής λειτουργίας και θεσμούς με καινοτομικό χαρακτήρα για την ελληνική ακαδημαϊκή πραγματικότητα. Πρόκειται για το θεσμό του Συμβούλου Σπουδών (1985), της Θερινής Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών (1986), της Επιτροπής Σύνδεσης του Πανεπιστημίου με τις Επιχειρήσεις (1990), τις εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και τη διοργάνωση εβδομαδιαίων διαλέξεων με ομιλητές στελέχη επιχειρήσεων. Μεταξύ των στόχων των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τ.Δ.Ε. είναι και η δημιουργία νέας γνώσης, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί για την αναβάθμιση του κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος της περιφέρειας και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της. Το Τμήμα αναπτύχθηκε δυναμικά τα τελευταία χρόνια και διαθέτει  τα  Εργαστήρια «Ποσοτικών Μεθόδων», «Τουριστικών Ερευνών και Μελετών», «Εφαρμογής των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Πολυμορφική και Εξ αποστάσεων Εκπαίδευση και Κατάρτιση», «Logistics και Προτυποποίηση Επιχειρησιακών Συστημάτων», δύο Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και ένα σημαντικό αριθμό προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος

Το Τμήμα Περιβάλλοντος δέχθηκε το 1986 τους πρώτους μεταπτυχιακούς φοιτητές, απόφοιτους άλλων ΑΕΙ της χώρας, και το 1987 τους πρώτους προπτυχιακούς φοιτητές. Στα χρόνια που ακολούθησαν, το Τμήμα επέδειξε ένα ραγδαίο ρυθμό ανάπτυξης, με συνεχώς αυξανόμενο αριθμό φοιτητών και αποφοίτων και διευρυνόμενη υλικοτεχνική υποδομή. Το Τμήμα Περιβάλλοντος είναι το μόνο Τμήμα ελληνικού ΑΕΙ που έχει ως εκπαιδευτικό και ερευνητικό αντικείμενο το περιβάλλον στην ολότητά του. Καινοτόμο στην εκπαιδευτική και ερευνητική του δράση, παράγει, με έδρα τη Μυτιλήνη, ένα ερευνητικό έργο που καλύπτει τόσο τον χώρο του Αιγαίου, όσο και το σύνολο της χώρας. Παράλληλα, επιδιώκει να λειτουργήσει ως δυναμικός πολιτισμικός και πνευματικός παράγοντας στην υπέρβαση της απομόνωσης των νησιών του Αιγαίου και ως μοχλός τοπικής ανάπτυξης.

Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, το οποίο υποστηρίζει πολύπλευρες και διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη μελέτη των κοινωνικών, ιστορικών και πολιτισμικών όψεων της ανθρώπινης δράσης, άρχισε να λειτουργεί, σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών, το ακαδημαϊκό έτος 1987-88 και σε προπτυχιακό, το 1988-89. Το διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος με τίτλο «Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία» έχει ως αντικείμενο τη διεπιστημονική μελέτη των σύγχρονων και ιστορικών κοινωνιών και πολιτισμικών συστημάτων και απονέμει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε δύο κατευθύνσεις, την ανθρωπολογική και την ιστορική. Στο Τμήμα λειτουργεί επίσης, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις» το οποίο ασχολείται με τη διερεύνηση του φύλου ως αναλυτικού εργαλείου για την πληρέστερη κατανόηση ζητημάτων που σχετίζονται με την πολιτική, την οικονομία, την υγεία, την εκπαίδευση, τη γλώσσα και την τέχνη.

Το Τμήμα Γεωγραφίας

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί στη Μυτιλήνη, στο νησί της Λέσβου. Είναι το πρώτο Τμήμα Γεωγραφίας στην Ελλάδα. Θεσμοθετήθηκε το 1989 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1994-1995.  Στόχος του Τμήματος είναι να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προπτυχιακής και μεταπτυχιακής παιδείας στη Γεωγραφία που να παρακολουθεί και να ανταποκρίνεται τόσο στις διεθνείς εξελίξεις σ’ αυτή την επιστημονική περιοχή όσο και στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της μελέτης των χωρικών προβλημάτων στην Ελλάδα και του ρόλου της στον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου και της Ευρώπης.  Το Τμήμα Γεωγραφίας διαθέτει πλήρες Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών που διαρκώς προσαρμόζεται στις επιστημονικές και επαγγελματικές απαιτήσεις του κλάδου. Από το 2005 έως σήμερα λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική» ενώ συμμετέχει επίσης στα Διατμηματικά ΠΜΣ «Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών» και «Σχεδιασμός Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού". Λειτουργεί επίσης οργανωμένο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών στη Γεωγραφία. Στο Τμήμα Γεωγραφίας λειτουργούν οργανωμένα εργαστήρια για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της έρευνας.  Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια είναι τα ακόλουθα: το Εργαστήριο Γεωπληροφορικής, το Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας, και το Εργαστήριο Ανθρωπογεωγραφίας και Χωρικού Σχεδιασμού.

 

Φοιτητές

Οι εξεταστικές περίοδοι του ΔΠΜΣ είναι τρεις: του Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου, του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου και διαρκούν το μέγιστο τρεις εβδομάδες. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εξεταστικών περιόδων αποφασίζονται από τη ΕΔΕ,  στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού της εκπαιδευτικής λειτουργίας του ΔΠΜΣ.

Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα εξετάζεται, σε τελική εξέταση, στο τέλος του εξαμήνου κατά το οποίο διδάχθηκε.

Ο Φοιτητής θεωρείται ότι έχει επιτύχει σε ένα μάθημα, εφ' όσον η τελική βαθμολογία του σε αυτό είναι ίση ή μεγαλύτερη του 5 σε κλίμακα από 0 έως 10.

Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής μπορεί να επανεξεταστεί κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο, τον Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου. Σε περίπτωση όπου κάποιος φοιτητής αποτύχει εκ νέου (στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου) σε ένα μόνο μάθημα, τότε ο φοιτητής έχει το δικαίωμα εμβόλιμης εξέτασης. Όταν η αποτυχία αφορά δύο ή τρία μαθήματα τότε ο φοιτητής υποχρεούται να εγγραφεί πάλι στα συγκεκριμένα μαθήματα και να παρακολουθήσει  τις διαλέξεις κατά τη διάρκεια των αντίστοιχων εξαμήνων του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Σε αυτή τη περίπτωση, ο μεταπτυχιακός φοιτητής δεν υποχρεούται στην καταβολή επιπλέον ποσού διδάκτρων. Όταν η αποτυχία αφορά τέσσερα ή περισσότερα μαθήματα κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου τότε ο φοιτητής διαγράφεται από το ΔΠΜΣ.

Η τελική βαθμολογία, καθώς και οι επιμέρους αξιολογήσεις, μπορούν να προκύπτουν ως αποτέλεσμα γραπτών ή (και) προφορικών ή (και) πρακτικών εξετάσεων ή (και) της όλης απόδοσης της συμμετοχής του φοιτητή στην εκπαιδευτική διαδικασία, ιδίως από παρουσίαση εργασιών για ειδικά θέματα που αποσκοπούν στην εμπέδωση των γνώσεων και στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και της επιστημονικής σκέψης του φοιτητή. Στην περίπτωση παρουσίασης εργασίας/ών τότε αυτή/ές πρέπει να κατατίθενται για αξιολόγηση πριν τη λήξη του εξαμήνου στο οποίο εντάσσεται το μάθημα. Σε αντίθετη περίπτωση ο υπεύθυνος Διδάσκων έχει το δικαίωμα να αποφασίσει αν θα κάνει δεκτή για αξιολόγηση την εργασία στη διάρκεια της εξεταστικής Σεπτεμβρίου ή αν θα καθορίσει κάποιο άλλο τρόπο εξέτασης

Ο καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών σε κάθε μάθημα αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του υπεύθυνου διδάσκοντα.

Η παραβίαση της γνησιότητας των εξετάσεων με συνεργασία μεταξύ των εξεταζομένων ή χρήση μεθόδων υποκλοπής των απαντήσεων απαγορεύεται. Σε περίπτωση διαπίστωσης υποκλοπής από επιτηρητή των εξετάσεων ή από τον αρμόδιο Διδάσκοντα ο μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται από το ΠΜΣ. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση υποκλοπής μέρους ή του συνόλου υφιστάμενης εργασίας ή διπλωματικής εργασίας.

 

Κανονισμός εξετάσεων

Εκπαιδευτική Διαδικασία

Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε τρεις (3) διδακτικές μονάδες και τρεις (3) ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα.

Η παρουσία στα μαθήματα είναι υποχρεωτική. Το ίδιο ισχύει και για τις λοιπές εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, όπως αυτές ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό και εξειδικεύονται από τον Διδάσκοντα κάθε μαθήματος.

Αν σε μάθημα επιλογής εγγραφούν μόνον 1 ή 2 φοιτητές, το μάθημα δεν θα διδάσκεται στο εξάμηνο αυτό και οι φοιτητές, μέσα σε τακτή προθεσμία, θα καλούνται να επιλέξουν ένα από τα υπόλοιπα μαθήματα, ώστε να καλύπτουν τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων και διδακτικών μονάδων της κατηγορίας αυτής.

Σε περίπτωση ασθένειας, ή άλλου σοβαρού κωλύματος, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν το δικαίωμα να δικαιολογήσουν απουσίες οι οποίες ξεπερνoύν το 30% των συνολικών ωρών ανά μάθημα εξαμήνου, προσκομίζοντας υποχρεωτικά τα ανάλογα αποδεικτικά. Απουσίες, οι οποίες υπερβαίνουν το 50% των συνολικών διδακτικών ωρών ενός μαθήματος δεν δικαιολογούνται και ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει το μάθημα στο αντίστοιχο εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Για τα προαναφερόμενα, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, αποφαίνεται η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή.

Η διδακτέα και εξεταστέα ύλη, η βιβλιογραφία και ο τρόπος εξέτασης του κάθε μαθήματος καθορίζονται αποκλειστικά από τον Διδάσκοντα, ο οποίος είναι υπεύθυνος του μαθήματος.

Το χρονοδιάγραμμα των διαλέξεων και το περίγραμμα κάθε μαθήματος ανακοινώνονται εγκαίρως από τη Γραμματεία μετά από συνεννόηση με τους διδάσκοντες.

Με απόφαση της ΕΔΕ μπορούν να αναγνωρισθούν διδακτικές μονάδες από άλλο ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή από άλλα συνεργαζόμενα ΑΕΙ.

O φοιτητής μπορεί να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σπουδών και να ανακηρυχθεί διπλωματούχος του ΔΠΜΣ, αφού συμπληρώσει καταρχήν τα τρία πλήρη εξάμηνα από την πρώτη εγγραφή του στο ΔΠΜΣ.

Βαθμός Διπλώματος

Ο βαθμός του πτυχίου υπολογίζεται αριθμητικά ως ο σταθμικός μέσος όρος των βαθμών που συγκέντρωσε ο φοιτητής σε όλα τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκε επιτυχώς και τα οποία θεωρούνται αναγκαία για την ολοκλήρωση των σπουδών (βλέπε προηγούμενη παράγραφο).

Ο βαθμός του διπλώματος συνοδεύεται με το χαρακτηρισμό:

  • Άριστα, για βαθμό από 8,50 έως 10,00
  • Λίαν Καλώς, για βαθμό από 6,50 έως 8,50 (μη συμπεριλαμβανομένου)
  • Καλώς, για βαθμό από 5,00 έως 6,50 (μη συμπεριλαμβανομένου)

Η χορήγηση του διπλώματος πιστοποιεί την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών. Η απονομή των πτυχίων γίνεται στο πλαίσιο ειδικής πανηγυρικής τελετής που αποκαλείται «καθομολόγηση των διπλωματούχων» και οργανώνεται μετά τη λήξη των εξεταστικών περιόδων σε ημερομηνίες που καθορίζονται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου. Η «καθομολόγηση» είναι επίσημη πράξη-δήλωση με την οποία ο απόφοιτος παρέχει αυτοπροσώπως ενώπιον του Πρύτανη, του Προέδρου του Τμήματος και των συναδέλφων του τη διαβεβαίωση για την προσήλωσή του στην επιστήμη και στις αρχές που διδάχθηκε στο Ίδρυμα.

Το κείμενο της καθομολόγησης που καθιερώθηκε στο έχει συνταχθεί στη νέα ελληνική γλώσσα και έχει ως εξής: «Επειδή το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο «Σχεδιασμό Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων, Περιβάλλοντος, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας και Γεωγραφίας, με τη σύμφωνη γνώμη του Πρύτανη, με καταξίωσε στους διπλωματούχους αυτού, μετά από επιτυχή δοκιμασία, καθομολογώ δημοσίως τα εξής : Κάτοχος από σήμερα του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα καταβάλλω κάθε προσπάθεια για την προαγωγή της επιστήμης με ευσυνειδησία, ήθος και ελεύθερο φρόνημα. Θα επιδιώκω την αναζήτηση της επιστημονικής αλήθειας και την υπεράσπισή της και θα εργάζομαι για την πρόοδο της κοινωνίας μας, ώστε να καταστώ χρήσιμος στο Έθνος και την Πολιτεία».

Η καθομολόγηση αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση του έγγραφου πτυχιακού τίτλου. Η συμμετοχή σ’ αυτήν προϋποθέτει την υποβολή σχετικής αίτησης συνοδευόμενη από βεβαίωση από την υπηρεσία της Βιβλιοθήκης ότι ο ενδιαφερόμενος έχει τακτοποιήσει όλες του τις πιθανές εκκρεμότητες και βεβαίωση ότι δεν έχει οικονομικές ή τυχόν άλλες εκκρεμότητες (π.χ. εφόσον διαμένει στις Φοιτητικές Κατοικίες). Μέχρι την πραγματοποίηση της καθομολόγησης, ο απόφοιτος μπορεί να λάβει την ειδική βεβαίωση περάτωσης των σπουδών καθώς και τη βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας που εκδίδονται από τη Γραμματεία, ύστερα από αίτησή του.

Η Διπλωματική Εργασία

Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, με θέμα αποδεκτό από τον επιβλέποντα διδάσκοντα, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών στο ΔΠΜΣ. Το θέμα της διπλωματικής εργασίας εντάσσεται στο γνωστικό πεδίο των σπουδών.

Ως Επιβλέπων της Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται, από την ΕΔΕ, ένα μέλος ΔΕΠ ή Επιστημονικό Προσωπικό του Ιδρύματος. Για την εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται τριμελής επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και άλλα δύο μέλη ΔΕΠ ή Επιστημονικό Προσωπικό οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής θα πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο το προγράμματος.

Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε έξη (6) διδακτικές μονάδες και υλοποιείται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών. Κατά τα λοιπά αντιμετωπίζεται, ως υποχρεωτικό εξαμηνιαίο μάθημα, με μόνη διαφορά ότι η ολοκλήρωσή της μπορεί να παραταθεί, μετά από έγκριση της ΕΔΕ, για ένα επιπλέον εξάμηνο. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα προαναφερόμενα ο μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται από τα μητρώα του ΔΠΜΣ..

Στο τέλος του Γ΄ εξαμήνου γίνεται η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας ενώπιον της τριμελούς επιτροπής.

Η διπλωματική εργασία και η περίληψη της (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) κατατίθενται υποχρεωτικά στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ σε ηλεκτρονική μορφή (CD) και στη Βιβλιοθήκη (παράρτημα Χίου) σε έντυπη (2 αντίτυπα) και σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

H Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μια εκπτωτική κάρτα η οποία παρέχει σημαντικά προνόμια σε πάνω από 5 εκατομμύρια νέους σε όλη την Ευρώπη!

Στη χώρα μας το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

Πρόκειται για ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια των νέων, καθώς παρέχει προσφορές και εκπτώσεις στις μεταφορές, την εκπαίδευση, τον τουρισμό, την υγεία, την ψυχαγωγία και και πολλά άλλα.

Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων θα βρείτε στο www.europeanyouthcard.gr

 

Εργαστήριο ETEM - Τουριστική Εκπαίδευση Εξ Αποστάσεως

etem v3e compact w200

Περιοδικό Tourismos

exofilo TOURISMOS

prosklisi

aitisi

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

eyc

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

"Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού"

Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 ΧΙΟΣ

Γραμματεία Μεταπτυχιακού

κα Μαρία Σταθάκου (9:00-14:30)

Τηλέφωνο: 22710 35322-3
Fax: 22710 35399

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
Συμπληρώστε στο παρακάτω πεδίο το αποτέλεσμα της πράξης 1+1=