Μήνυμα του Διευθυντή

lagos

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ) «Σχεδιασμός, Διοίκησης και Πολιτική του Τουρισμού» είναι το πρώτο στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης που λειτουργεί από το 1998 στη Χίο και καλύπτει τις ανάγκες της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας σε ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό.

Περισσότερα

Τοποθεσία

Μήνυμα του Διευθυντή

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ) «Σχεδιασμός, Διοίκησης και Πολιτική του Τουρισμού» είναι το πρώτο στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης που λειτουργεί από το 1998 στη Χίο και καλύπτει τις ανάγκες της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας σε ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό.

Ο στόχος του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η είναι η μεταπτυχιακή κατάρτιση στο Σχεδιασμό, τη Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού και ειδικότερα η διεπιστημονική προσέγγιση των οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτισμικών διαστάσεών του τουρισμού. Η προσέγγιση αυτή διασφαλίζεται από τη συνεργασία στην οργάνωση και λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. των τεσσάρων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, δηλ. της Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Περιβάλλοντος, της Γεωγραφίας και της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας.

Το ΔΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο «Σχεδιασμό, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» στις κατευθύνσεις της Στρατηγικής Τουριστικής Ανάπτυξης και της Διοίκησης Φιλοξενίας (Hospitality) που διευρύνει τις γνώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών, οξύνει την κριτική τους ικανότητα και τους εξοπλίζει με  τις απαιτούμενες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για να μπορούν είτε να ενταχθούν στην τουριστική αγορά είτε να συνεχίσουν περαιτέρω τις σπουδές τους σε ερευνητικό επίπεδο.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. στον τουρισμό οδηγεί στην απόκτηση ενός ισχυρού και έγκυρου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών που χαίρει εκτίμησης και αναγνώρισης από τους φορείς της τουριστικής βιομηχανίας και το ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Ο Διευθυντής του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος

 

Καθηγητής Δημήτριος Γ. Λαγός

 

Πρόγραμμα Σπουδών

Κάθε υποχρεωτικό μάθημα αντιστοιχεί σε τρεις εβδομαδιαίες ώρες  διδασκαλίας και σε 4,50 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και  κάθε μάθημα επιλογής αντιστοιχεί σε 3 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές  μονάδες (ΕCTS).

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (πρόγραμμα μαθημάτων)

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά μαθήματα και για τις δύο κατευθύνσεις:

 1.   Ποσοτικές Μέθοδοι
 2.   Τουριστική Οικονομική
 3.   Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
 4.   Μάρκετινγκ στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία
 5.   Κοινωνιολογία του Τουρισμού
 6.   Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας

Μαθήματα επιλογής και για τις δύο κατευθύνσεις:

 1. Διοίκηση Υπηρεσιών στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία
 2. Γεωγραφία του Τουρισμού 
 3. Τουρισμός και Μεταφορές 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν ένα από τα τρία μαθήματα επιλογής.

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά μαθήματα και για τις 2 κατευθύνσεις:

 1. Τουριστική Ανάπτυξη και Πολιτική
 2. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό
 3. Ανάπτυξη και Διοίκηση Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού

Κατεύθυνση «Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης»

Υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης:

 1. Σχεδιασμός και Περιβαλλοντική Διαχείριση στον Τουρισμό
 2. Περιφερειακή Ανάπτυξη και Τουρισμός
 3. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Μαθήματα επιλογής:

 1. Ανθρωπολογία του Τουρισμού
 2. Το Πολιτιστικό Προϊόν στον Τουρισμό

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν ένα από τα δύο μαθήματα επιλογής.

Κατεύθυνση «Διοίκηση Φιλοξενίας-Hospitality»

Υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης:

 1. Αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ξενοδοχειακών Μονάδων
 2. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
 3. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν για Επιχειρήσεις Φιλοξενίας

Μαθήματα επιλογής:

 1. Διοίκηση Λειτουργιών για Επιχειρήσεις Φιλοξενίας
 2. Στρατηγικό Μάνατζμεντ για Επιχειρήσεις Φιλοξενίας 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν ένα από τα δύο μαθήματα επιλογής.

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διπλωματική Εργασία.

Περιγραφή μαθημάτων

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά μαθήματα και για τις δύο κατευθύνσεις:

Ποσοτικές Μέθοδοι

Βασικό αντικείμενο του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών θεωρητικών εννοιών της στατιστικής καθώς και των στατιστικών μεθόδων. Η Στατιστική ορίζεται ως η επιστήμη που ασχολείται με τη συλλογή, την παρουσίαση, την επεξεργασία, την ανάλυση και την ερμηνεία δεδομένων που προέρχονται από παρατηρήσεις ή μετρήσεις, οι οποίες αφορούν ιδιότητες φυσικών, οικονομικών ή κοινωνικών φαινομένων.

Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί δρουν μέσα σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Ιδιαίτερα μετά τις εξελίξεις των τελευταίων ετών στο διεθνή οικονομικό χώρο και στις τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών, οι μεταβολές στο περιβάλλον αυτό είναι ραγδαίες. Κατά συνέπεια οι διάφορες επιχειρηματικές αποφάσεις στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς εξαρτώνται από ένα μεγάλο αριθμό παραγόντων και λαμβάνονται  υπό πίεση χρόνου και συνθήκες αβεβαιότητας. Βελτίωση της ποιότητας των αποφάσεων αυτών προϋποθέτει ενδελεχή ανάλυση δεδομένων που είναι διαθέσιμα. Η επιστήμη της Στατιστικής και οι τεχνικές της στατιστικής ανάλυσης αποτελούν πολύτιμα εργαλεία υποστήριξης των αποφάσεων αυτών.

Τουριστική Οικονομική

Το γνωστικό αντικείμενο της Οικονομικής του Τουρισμού πραγματεύεται τις μακροοικονομικές και μικροοικονομικές πτυχές αυτού του φαινομένου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση της περίπτωσης της Ελλάδος, ως χώρα υποδοχής τουριστών.

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Σκοπός του μαθήματος είναι να συμβάλλει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις κύριες οικονομικές λειτουργίες των τουριστικών επιχειρήσεων και τις βασικές διεργασίες που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό περιβάλλον αυτών. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού υιοθετούνται θεωρίες και έννοιες προερχόμενες τόσο από την Οικονομική Επιστήμη όσο και από την Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων.

Μάρκετινγκ στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία

Ορισμός και αρχές του τουριστικού μάρκετινγκ. Φιλοσοφία και διαδικασία του τουριστικού μάρκετινγκ. Ανάλυση της προσφοράς και της ζήτησης στην τουριστική αγορά. Διαδικασία λήψης απόφασης για αγορά τουριστικών προϊόντων. Κατάστρωση σχεδίων τουριστικού μάρκετινγκ. Ανάγκες καταναλωτών. Ψυχολογία των καταναλωτών. Τμηματοποίηση της τουριστικής αγοράς, στόχευση και τοποθέτηση. Ανάλυση του ανταγωνισμού. Έρευνα τουριστικής αγοράς (πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, ερωτηματολόγια, σύστημα πληροφοριών μάρκετινγκ). Μίγμα τουριστικού μάρκετινγκ και τα 4 “Π”. Προϊόν: εικόνα (image), μάρκα (brandname), διαφοροποίηση, ανάλυση προϊόντος, ανάπτυξη νέων προϊόντων, κύκλος ζωής του προϊόντος, ιδιαιτερότητες προϊόντων και υπηρεσιών. Τιμή: ελαστικότητα της ζήτησης, ακαμψία και ευκαμψία τιμών, παράγοντες διαμόρφωσης της τιμής, διαφοροποίηση τιμής, τεχνικές καθορισμού της τιμής. Διανομή: κανάλια διανομής, ενδιάμεσοι, επιλογή καναλιών διανομής, πολιτική ενδιαμέσων. Μίγμα επικοινωνίας: μοντέλα επικοινωνίας, στόχοι και τεχνικές προώθησης των πωλήσεων, σχεδιασμός εσωτερικής και εξωτερικής προώθησης των πωλήσεων, λειτουργία του merchandising, στόχοι και στρατηγική της διαφήμισης, ανάπτυξη διαφημιστικής καμπάνιας, στόχος και τεχνικές δημόσιων σχέσεων, οργάνωση και στόχοι προσωπικών πωλήσεων.

Κοινωνιολογία του Τουρισμού

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζεται αρχικά μια ιστορική αναδρομή της εμφάνισης του φαινομένου του τουρισμού. Στη συνέχεια αναλύονται τα χαρακτηριστικά και οι παράμετροι που επηρεάζουν τη λειτουργία του ατόμου-τουρίστα με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του τρόπου συμπεριφοράς του πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το ταξίδι. Η διερεύνηση των κίνητρων διαμόρφωσης των καταναλωτικών επιλογών των σύγχρονων τουριστών σε συνδυασμό με την αναζήτηση περισσότερο ήπιων και «ενταγμένων» μορφών ανάπτυξης (από την πλευρά των κοινωνιών υποδοχής) οδηγεί στην κατανόηση των κοινωνικών διαστάσεων της ανάπτυξης των Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών τουρισμού στο σύγχρονο κόσμο.

Ο ρόλος του τουρισμού στην κοινωνική ανάπτυξη των κοινωνιών υποδοχής και οι καθοριστικοί κοινωνικοί παράγοντες και κοινωνικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης αποτελούν επίσης σημαντικά ζητήματα για την Κοινωνιολογία του Τουρισμού.  Τέλος, η ποιότητα ζωής στις τουριστικές περιοχές: βελτίωση κοινωνικών δεικτών, η έννοια του κοινωνικού οφέλους, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τουριστών αλλά και η Ηθική στον τουρισμό: η ηθική στην επιχειρηματική δραστηριότητα, το σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης, την οργάνωση των τουριστικών ταξιδιών, κλπ. αποτελούν καίρια θέματα ανάπτυξης του μαθήματος αυτού.

Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας

Εισαγωγή στην μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών με έμφαση στην ανάλυση του τουριστικού φαινομένου. Σημασία και ρόλος της έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες. Εναλλακτικές επιστημολογικές προσεγγίσεις. Βασικές αρχές της μεθοδολογίας των Κοινωνικών Επιστημών. Διαδικασία ορισμού του προβλήματος της έρευνας, διαμόρφωσης του θεωρητικού πλαίσιου προσέγγισης και ανάλυσης του προβλήματος και προσδιορισμού και βασικών μεταβλητών. Τεχνικές συλλογής δεδομένων. Βασικές τεχνικές ανάλυσης δεδομένων. Σύνθεση.

Μαθήματα επιλογής και για τις δύο κατευθύνσεις:

Διοίκηση Υπηρεσιών στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία

Οι τουριστικές υπηρεσίες κατέχουν σημαντικές ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες οι οποίες επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό επιμέρους ζητήματα που σχετίζονται με τον τρόπο διοίκηση και την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, η παροχή τουριστικών υπηρεσιών απαιτεί την συνύπαρξη καταναλωτών-παραγωγών και την άμεση επαφή των πρώτων με τα συστήματα παροχής και παραγωγής υπηρεσιών με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να συμμετέχουν και να επηρεάζουν ενεργά την παραγωγή και κατανάλωση τουριστικών υπηρεσιών. Το τελευταίο εισάγει επίσης ένα μεγάλο βαθμό μεταβλητότητας, αβεβαιότητας και ετερογένειας στην λειτουργία των συστημάτων παροχής υπηρεσιών, τα οποία σε συνδυασμό με την άυλη φύση των υπηρεσιών δυσχεραίνουν την διοίκηση, μέτρηση και βελτίωση της ποιότητας και απόδοσης των επιχειρησιακών λειτουργιών. Τέλος, η αποτελεσματική διοίκηση συστημάτων παροχής υπηρεσιών θα πρέπει επίσης να αναπτύξει και να εφαρμόσει πολιτικές που θα μειώνουν την πολυπλοκότητα και τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω της σύντομης απαξίωσης των υπηρεσιών. Έτσι, το μάθημα αυτό αποσκοπεί να εξοικειώσει τους φοιτητές (τόσο από θεωρητικής όσο και από πρακτικής άποψης) με τις σύγχρονες στρατηγικές και πολιτικές αποτελεσματικής διοίκησης των επιχειρησιακών λειτουργιών στων τομέα των τουριστικών υπηρεσιών, οι οποίες αποβλέπουν στην μείωση των λειτουργικών προβλημάτων που δημιουργούνται λόγω των παραπάνω ιδιαιτεροτήτων των υπηρεσιών. Το μάθημα επίσης σκοπεύει στο να βοηθήσει τον φοιτητή να κατανοήσει τις βασικές αρχές, φιλοσοφία και μεθόδους που χαρακτηρίζουν τη διοίκηση τουριστικών υπηρεσιών, με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες απαιτήσεις και δυναμική επίδραση που έχουν σήμερα η κοινωνία-οικονομία της γνώσης και των νέων τεχνολογιών στην παγκοσμιοποίηση, διεθνοποίηση, ψηφιοποίηση και τέλος στην προσωποποίηση των επιχειρησιακών λειτουργιών στον τομέα των υπηρεσιών

Γεωγραφία του Τουρισμού 

Το μάθημα αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες και διεξάγεται με την βοήθεια διαλέξεων της διδάσκουσας και προσκεκλημένων ομιλητών, ατομικών ασκήσεων και εργασίας κατά την διάρκεια του μαθήματος και ομαδικής εργασίας των φοιτητών/φοιτητριών. Η αξιολόγηση των φοιτητών/ φοιτητριών γίνεται βάσει ομαδικής εργασίας τους, εξαμηνιαίων εξετάσεων και συμμετοχής τους στο μάθημα.
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση εκ μέρους των φοιτητών/τριών μιας συνοπτικής αλλά όσο το δυνατό σφαιρικής και πολυεπίπεδης εικόνας της συγκρότησης, της δυναμικής και της λειτουργίας του τουρισμού χωρικά. Επίσης, η ανάπτυξη ενός γεωγραφικού τρόπου σκέψης και δεξιοτήτων που αφορούν στην γεωγραφική προσέγγιση και μεθόδους/ τεχνικές ανάλυσης της συγκρότησης του τουριστικού φαινομένου στο χώρο.

Τουρισμός και Μεταφορές 

Το μάθημα Τουρισμός και Μεταφορές εξετάζει τις μεταφορές στον τουρισμό ως προς το επιχειρησιακό περιβάλλον και τις επικρατούσες τάσεις στην αγορά.  Έμφαση δίνεται στις τομείς των αερομεταφορών και των κρουαζιέρων.  Το γνωστικό περιεχόμενο του μαθήματος έχει σκοπό να μεταδώσει στους φοιτητές μια σειρά θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που θα τους βοηθήσουν στην κατανόηση του τομέα των μεταφορών και στον προσδιορισμό του ρόλου που διαδραματίζει αυτός στο πλαίσιο της τουριστικής οικονομίας και περιφερειακής ανάπτυξης.  Το μάθημα αναλύει, επίσης, θέματα ισορροπίας των αγορών κάτω από διαφορετικά καθεστώτα ανταγωνισμού, ρύθμισης και απορρύθμισης.  Εξετάσει εναλλακτικές επιχειρηματικές πρακτικές στο χώρο των μεταφορών του τουρισμού και παρουσιάζει διεξοδικά ζητήματα σχετιζόμενα με την κάθετη ολοκλήρωση στην τουριστική βιομηχανία.  Τέλος, προτείνει σειρά πολιτικών για την αντιμετώπιση των εγειρόμενων προβλημάτων.

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά μαθήματα και για τις 2 κατευθύνσεις:

Τουριστική Ανάπτυξη και Πολιτική

Το μάθημα εξετάζει την έννοια και το περιεχόμενο της τουριστικής ανάπτυξης σε συνδυασμό με εναλλακτικές θεωρητικές προσεγγίσεις, προϋποθέσεις και τύπους τουριστικής ανάπτυξης.  Το μάθημα, επίσης, αναλύει την οργάνωση, τους φορείς και τους θεσμούς στον τουρισμό και το ρόλο αυτών στη διαμόρφωση, στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή της τουριστικής πολιτικής. Παρουσιάζονται χαρακτηριστικές μελέτες περίπτωσης σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο πάνω σε ζητήματα τουριστικής πολιτικής και ανάπτυξης.

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό

Περιγραφή των δυνατοτήτων των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας σε όλες τις διαστάσεις του τουρισμού (σε μάκρο και μίκρο επίπεδο), καθώς και σε επηρεαζόμενες από τον τουρισμό δραστηριότητες (μεταφορές, πολιτισμός, περιβάλλον,…).

Ανάπτυξη και Διοίκηση Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού

Στο μάθημα αυτό αναφέρονται αναλυτικά οι παράγοντες που συνέβαλαν στην ανάπτυξη των Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού και μελετώνται οι λόγοι που οδήγησαν στην αναζήτηση διαφορετικών προτύπων ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. Επιπλέον, δίδεται έμφαση στο ζήτημα της ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος από τις χώρες-υποδοχής τουριστών σε συνδυασμό με την  αλλαγή των κινήτρων των τουριστών στις χώρες αποστολής. Μελετάται επίσης, η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και η σχέση της με τις Ειδικές και Εναλλακτικές μορφές. Τέλος, αναφέρονται τα χαρακτηριστικά, ο σχεδιασμός και το μάνατζμεντ των επιχειρήσεων στον Ειδικό και Εναλλακτικό τουρισμό, οι Υπηρεσίες και οι δραστηριότητες που εντάσσονται στις ΕΕΜΤ, καθώς και η ιδιαίτερη σημασία των κωδικών καλής πρακτικής.

Κατεύθυνση «Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης»

Υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης:

Σχεδιασμός και Περιβαλλοντική Διαχείριση στον Τουρισμό

Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τον φοιτητή στο θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο του προγραμματισμού της ανάπτυξης του τουρισμού σε μια χώρα υποδοχής. Το θεωρητικό πλαίσιο και οι πρακτικές εφαρμογές του εξετάζονται τόσο σε επίπεδο τοπικού, περιφερειακού και εθνικού σχεδιασμού της τουριστικής ανάπτυξης με αντίστοιχες παρουσιάσεις περιπτώσεων από την Ελλάδα και άλλες χώρες όσο και σε επίπεδο συνολικών τουριστικών εγκαταστάσεων με αντίστοιχες παρουσιάσεις περιπτώσεων από τουριστικά συγκροτήματα στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Οι θεωρητικές προσεγγίσεις του σχεδιασμού της τουριστικής ανάπτυξης δίνουν τη δυνατότητα στο διδασκόμενο να γνωρίσει τις αρχές του ενδεικτικού αλλά και του επιτακτικού προγραμματισμού στην "τουριστική" εφαρμογή τους καθώς και τις αντίστοιχες εφαρμοζόμενες πολιτικές όπως 5ετή προγράμματα και master plan τουριστικής ανάπτυξης συγκεκριμένων περιοχών και τόπων.

Περιφερειακή Ανάπτυξη και Τουρισμός

Το μάθημα εμβαθύνει στις βασικές έννοιες τουριστικής ανάπτυξης και βιωσιμότητας που έχουν ήδη διδαχθεί σε μαθήματα του προηγούμενου εξαμήνου. Εξετάζοντας τον τουρισμό ως μέσο για την τοπική-περιφερειακή ανάπτυξη, το μάθημα εστιάζει στους τρόπους μέτρησης (με βάση μεταβλητές και δείκτες) της τουριστικής δραστηριότητας, της απόδοσής της  και των επιπτώσεών της σε χωρικό επίπεδο, αλλά και στον τρόπο ανάλυσης των δεδομένων αξιολόγησης. Απόδοση και επιπτώσεις εντοπίζονται και αναλύονται με βάση τη συστημική προσέγγιση, ενώ ειδικότερα εξετάζεται, με τη βοήθεια των εργαλείων της οικονομικής θεωρίας και διεθνών μελετών περίπτωσης, η συμβολή του τουρισμού στην ανάπτυξη της περιοχής υποδοχής. Η θεωρητική προσέγγιση συμπληρώνεται εμπειρικά μέσα από την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών στην καταγραφή και αξιολόγηση  της τουριστικής δραστηριότητας, της απόδοσης και των επιπτώσεών της σε επιλεγμένο προορισμό υποδοχής.

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Το μάθημα αυτό έχει τρεις βασικές ενότητες:

 1. Εισαγωγή και διαχείριση δεδομένων
 2. Οπτικοποίηση δεδομένων
 3. Ανάλυση χωρικών δεδομένων

Η πρώτη ενότητα συμπεριλαμβάνει βασικές έννοιες των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ), εισαγωγή χωρικών και περιγραφικών δεδομένων, διόρθωση, μετασχηματισμούς δεδομένων και  χρήση λογικών προτάσεων για τη διαχείριση και την εξαγωγή πληροφορίας.  Στην δεύτερη ενότητα οι φοιτητές αποκτούν βασικές γνώσεις για τη δημιουργία θεματικών χαρτών. Στην τελευταία ενότητα οι φοιτητές εξοικειώνονται με βασικές αναλύσεις υπέρθεσης γεωγραφικών δεδομένων. Σε αυτή την ενότητα οι φοιτητές μαθαίνουν για τις εφαρμογές των ΣΓΠ σε πραγματικά προβλήματα σχεδιασμού. Συγκεκριμένα θα εργαστούν θεωρητικά και πρακτικά με την ανάλυση καταλληλότητας γης χρησιμοποιώντας δυο ή τρία ενδεικτικά κριτήρια στο πλαίσιο ενός ΣΓΠ.

Μαθήματα επιλογής:

Ανθρωπολογία του Τουρισμού

Το μάθημα χωρίζεται σε  3 ενότητες. Στην πρώτη ενότητα, το μάθημα στοχεύει στην μελέτη της συνάντησης της  κοινωνικής ανθρωπολογία κ με τον τουρισμό και την  συγκρότηση των πολιτισμικών ταυτοτήτων στον τουρισμό. Επίσης εξετάζονται ταξινομήσεις, κατηγοριοποιήσεις και ορισμοί του «τουρίστα», αλλά και   η δομική διάκριση μεταξύ «οικοδεσπότη» (host) και «επισκέπτη» (guest) και η χρησιμότητα (καταλληλότητά) της για την ανθρωπολογική ανάλυση. Ακόμη επιχειρείται η ανάλυση της έννοιας του «ανήκειν» σε σχέση με το χώρο λόγω του προβληματικού χαρακτήρα των κατηγοριοποιήσεων (host / guest) και της συνακόλουθης χάραξης σταθερών ορίων. Σε αυτήν την ενότητα αναλύεται επίσης ο τουρισμός ως τελετουργία κατά την παράδοση του V. Turner.  καθώς και η θεώρηση του τουρισμού ως μια μορφή ιμπεριαλισμού (D. Nash). Η δεύτερη ενότητα του μαθήματος επικεντρώνεται στη  στο μοτίβο του ταξιδιού στον τουρισμό και την πορεία εξέλιξής του. Επίσης αναλύεται η θεωρία της κινητικότητας  του J. URRY και δίνεται έμφαση στην ανάλυση του τουρισμού από τη σκοπιά της εμπειρίας. Δίνεται έμφαση στις προσεγγίσεις των MacCannell και Bruner για την αυθεντικότητα καθώς και στην  έμφυλη διάσταση στον τουρισμό (γυναίκες και άνδρες τουρίστες). Προκειμένου να καταδειχθεί η σύνδεση μεταξύ του τουρισμού και της μετα-αποικιορατικής εποχής  παρουσιάζονται θεωρήσεις αναφορικά με τον  τουριστικό λόγο και η συμβολή του στην κατασκευή της τουριστικής ταυτότητας , αναλύονται τα ‘τουριστικά’ τοπία. Επίσης παρουσιάζονται ανθρωπολογικές ερμηνείες και αναλύσεις από τη σκοπιά των πολιτισμικών σπουδών σχετικές με την  κοινωνική παραγωγή και αναπαραγωγή των τόπων ως αντικειμένων για τουριστική κατανάλωση. Η ενότητα αυτή ολοκληρώνεται με την παρουσίαση της σημειωτικής προσέγγισης του Urry και την οπτική διάσταση της διαπολιτισμικής συνάντησης. Η τρίτη ενότητα  στοχεύει στην ανάδειξη του τουρισμού από τη σκοπιά της  κοινωνίας υποδοχής και σε ανάλυση ζητημάτων κοινωνικής αλλαγής, «συνέχειας» και «ασυνέχειας» των τοπικών κοινωνιών. Προυσιάζονται παραδείγματα ανάπτυξης του τουρισμού σε τοπικό επίπεδο: οι βασικοί συντελεστές και οι πρακτικές τους. Ακόμη αναλύονται οι  ‘παραγωγοί υπηρεσιών’, η συνάντηση ντόπιου – ξένου και ο ρόλος των πολιτισμικών διαμεσολαβητών στον τουρισμό. Παρουσιάζονται εκτενώς θεωρήσεις για την  «αυθεντικότητα» ως αίτημα των διαπολιτισμικών συναντήσεων, αλλά και ανασυγκρότηση  της τοπικής, εθνοτικής ή έμφυλης ταυτότητας στο πλαίσιο των κοινωνικο-οικονομικών και πολιτισμικών αλλαγών που επιφέρει άμεσα ή έμμεσα ο τουρισμός.

Το Πολιτιστικό Προϊόν στον Τουρισμό

Το μάθημα διαρθρώνεται γύρω από τις εξής θεματικές ενότητες: Α) Εννοιολογήσεις και ιστορική αναδρομή: Στην παρούσα  ενότητα αναλύονται οι βασικές εννοιολογήσεις του πολιτισμού σε επιστημονικά πεδία όπως της κοινωνικής ανθρωπολογίας, της πολιτισμικής γεωγραφίας, της κοινωνιολογίας  καθώς και σχέση πολιτισμού – τουρισμού όπως αυτή διαμορφώθηκε ιστορικά (από την εποχή της Μεγάλης Περιήγησης έως σήμερα). Στην ενότητα αυτή εστιάζουμε στην έννοια της Πολιτιστικής κληρονομιάς και του τουρισμού που αφορά την κατανάλωση της κληρονομιάς ως προϊόντος (heritage tourism). Ειδικά, αναλύονται  οι έννοιες της κληρονομιάς (heritage), της παράδοσης και της ταυτότητας (αναλυτικές προσεγγίσεις), καθώς και ζητήματα ανακύκλωση και διαχείριση του ‘παρελθόντος’. Β) Μουσεία: κοινωνικό πλαίσιο, περιεχόμενα και αμφισβητούμενες ερμηνείες: Στην ενότητα αυτή δίνεται έμφαση στις εννοιολογήσεις της μνήμης, λήθης, και χρήσεων και καταχρήσεων του παρελθόντος υπό το πρίσμα των μουσείων ως θεσμών που συγκροτούν και αναπαράγουν τοπικές εθνικές, έμφυλες ιδεολογίες, ενώ ταυτόχρονα προσδιορίζονται και από αυτές. Ειδικά μας απασχολούν τα μουσεία και οι εθνικοί πολιτισμοί αναφορικά με τον τουρισμό και τις ταυτότητες, καθώς  και οι μουσειακές πρακτικές, οι ταξινομήσεις,  και πολιτικοποίηση του πολιτισμού. Τα μουσεία παρουσιάζονται ως κεντρικός άξονας της διασύνδεσης πολιτισμικής παραγωγής και κατανάλωσης. Γ). Τουριστικές τέχνες, ethnic τέχνες, φεστιβάλ και γαστρονομικές παραδόσεις: Σε αυτήν την ενότητα ο τουρισμός προσεγγίζεται  σε άμεση σχεση με την παραγωγή τεχνουργημάτων (χειροτεχνημάτων) και ως μοχλός ώθησης σε διαδικασίες εξέλιξης των τουριστικών τεχνών. Παρουσιάζονται οι βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις για  τα ‘προϊόντα προέλευσης’, για την έννοια της ‘αυθεντικότητας’ και  τις διαδικασίες εμπορευματοποίησής τους, ενώ αναλύονται τα τοπικά φεστιβάλ και special events ως τουριστικά θέλγητρα—μια εναλλακτική προοπτική στον μαζικό τουρισμό. Επίσης δίνεται έμφαση στην έννοια του Πολιτιστικού τουρισμού.

Κατεύθυνση «Διοίκηση Φιλοξενίας-Hospitality»

Υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης:

Αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ξενοδοχειακών Μονάδων

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή όλων εκείνων των απαραίτητων χρηματοοικονομικών γνώσεων που απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων, από τα στελέχη των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, και οι οποίες εξασφαλίζουν την εύρυθμη χρηματοοικονομική λειτουργία των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Η προσέγγιση των ξενοδοχειακών μονάδων μέσα από το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί σε μια στροφή της «διοικητικής κουλτούρας» εγγύτερα προς τη χρηματοοικονομική γνώση και τις διεργασίες. Το μάθημα χωρίζεται σε τρεις θεματικές ενότητες - κύκλους. Ο πρώτος κύκλος αναφέρεται σε γενικές αρχές και έννοιες χρηματοοικονομικής διοίκησης και πολιτικής. Ο δεύτερος κύκλος αναφέρεται στα σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία και τις τεχνικές, που χρησιμοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Ο τρίτος κύκλος αναφέρεται σε ειδικά θέματα που αφορούν στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν, με έμφαση στα χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής αγοράς.

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Σκοπός του μαθήματος είναι να συμβάλλει στην εξοικείωση των φοιτητών με τη σημασία της Διοίκησης των Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.) στις τουριστικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις φιλοξενίας. Επιδιώκεται η εμβάθυνση στις βασικές έννοιες της Δ.Α.Π. και η ανάλυση τους με τρόπο που θα επιτρέπει την απόκτηση θεωρητικών και εμπειρικών γνώσεων σχετικά με την εφαρμογή των βασικών αρχών της στην κατεύθυνση της μεγιστοποίησης της αποτελεσματικότητας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν για Επιχειρήσεις Φιλοξενίας

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να βοηθήσει τον μεταπτυχιακό φοιτητή να κατανοήσει το ρόλο, τη σημαντικότητα, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του ηλεκτρονικού εμπορίου για την ηλεκτρονική διανομή, μάρκετινγκ και πώληση τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά του τουριστικού προϊόντος, βιομηχανίας και ζήτησης και στην επίδραση τους στην ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών ηλεκτρονικού εμπορίου. Τα επιχειρησιακά μοντέλα των διαφόρων εικονικών και παραδοσιακών επιχειρήσεων που εμπλέκονται στην (ηλεκτρονική) αλυσίδα διανομής τουριστικών προϊόντων / υπηρεσιών αναλύονται και αξιολογούνται. Συνοπτικά, το μάθημα αποβλέπει στην ανάπτυξη μίας συστηματικής διαδικασίας κατάστρωσης και πραγματοποίησης ολοκληρωμένων επιχειρησιακών μοντέλων ηλεκτρονικού εμπορίου για επιχειρήσεις στην τουριστική βιομηχανία. Το μάθημα ενδείκνυται χρήσιμο για όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις, τόσο για αυτές που θέλουν να ενσωματώσουν και να εφαρμόσουν το ηλεκτρονικό εμπόριο στα υπόλοιπα κανάλια και πρακτικές διανομής, προώθησης και πώλησης του προϊόντος / υπηρεσίας τους (π.χ. ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές εταιρίες, μουσεία, εθνικοί / τοπικοί οργανισμοί τουρισμού), όσο και σε αυτές τις επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν και να εισέλθουν στον τομέα της τουριστικής βιομηχανίας με βάση μόνο το ηλεκτρονικό εμπόριο, (π.χ. εικονικές επιχειρήσεις).

Μαθήματα επιλογής:

Διοίκηση Λειτουργιών για Επιχειρήσεις Φιλοξενίας

Το μάθημα χωρίζεται σε δυο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα, το μάθημα στοχεύει στην εξέταση των οργανωτικών και λειτουργικών πτυχών των επιχειρήσεων Φιλοξενίας. Οι λειτουργίες που σχετίζονται με τους επιμέρους τομείς μιας επιχείρησης Φιλοξενίας και που ο φοιτητής θα εξετάσει είναι αυτές των υπηρεσιών υποδοχής και της τήρησης λογαριασμών πελατών, οροφοκομίας, ασφάλειας και συντήρησης, λειτουργίας κρατήσεων, μάρκετινγκ και πωλήσεων, επισιτισμού και κετερίγκ, δεξιώσεων και συνεδρίων, εσωτερικού ελέγχου, καθώς και του τομέα ψυχαγωγίας. Η δεύτερη ενότητα του μαθήματος επικεντρώνεται στη διεύθυνση των πιο πάνω υπηρεσιών καθώς και στις σύγχρονες μεθόδους για την αποτελεσματικότερη διοίκηση των επιχειρήσεων Φιλοξενίας [συμπ. της υπεργολαβίας (outsourcing) και της δικαιοδιαχείρισης (franchising)]. ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών που ο κάθε επαγγελματίας συνειδητά θα πρέπει να εισάγει στη φύση της εργασίας του, καθώς ότι η ποιότητα αποτελεί τη βάση οργάνωσης κάθε επιτυχημένης επιχείρησης στο τομέα της Φιλοξενίας.

Στρατηγικό Μάνατζμεντ για Επιχειρήσεις Φιλοξενίας 

Το μάθημα αποσκοπεί στο να εξοικειώσει τους φοιτητές του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» με τις βασικές έννοιες της Στρατηγικής των Επιχειρήσεων και κυρίως να εξειδικεύσει την εφαρμογή της Στρατηγικές στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Πρόγραμμα Σπουδών (2)

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Κάθε υποχρεωτικό μάθημα αντιστοιχεί σε τρεις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και σε 4,50 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και κάθε μάθημα επιλογής αντιστοιχεί σε 3 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (πρόγραμμα μαθημάτων)

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά μαθήματα και για τις δύο κατευθύνσεις:

 1.   Ποσοτικές Μέθοδοι
 2.   Τουριστική Οικονομική
 3.   Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
 4.   Μάρκετινγκ στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία
 5.   Κοινωνιολογία του Τουρισμού
 6.   Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας

Μαθήματα επιλογής και για τις δύο κατευθύνσεις:

 1. Διοίκηση Υπηρεσιών στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία
 2. Γεωγραφία του Τουρισμού 
 3. Τουρισμός και Μεταφορές 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν ένα από τα τρία μαθήματα επιλογής.

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά μαθήματα και για τις 2 κατευθύνσεις:

 1. Τουριστική Ανάπτυξη και Πολιτική
 2. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό
 3. Ανάπτυξη και Διοίκηση Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού

Κατεύθυνση «Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης»

Υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης:

 1. Σχεδιασμός και Περιβαλλοντική Διαχείριση στον Τουρισμό
 2. Περιφερειακή Ανάπτυξη και Τουρισμός
 3. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Μαθήματα επιλογής:

 1. Ανθρωπολογία του Τουρισμού
 2. Το Πολιτιστικό Προϊόν στον Τουρισμό

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν ένα από τα δύο μαθήματα επιλογής.

Κατεύθυνση «Διοίκηση Φιλοξενίας-Hospitality»

Υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης:

 1. Αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ξενοδοχειακών Μονάδων
 2. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
 3. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν για Επιχειρήσεις Φιλοξενίας

Μαθήματα επιλογής:

 1. Διοίκηση Λειτουργιών για Επιχειρήσεις Φιλοξενίας
 2. Στρατηγικό Μάνατζμεντ για Επιχειρήσεις Φιλοξενίας 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν ένα από τα δύο μαθήματα επιλογής.

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διπλωματική Εργασία.

Περιγραφή μαθημάτων

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά μαθήματα και για τις δύο κατευθύνσεις:

Ποσοτικές Μέθοδοι

Βασικό αντικείμενο του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών θεωρητικών εννοιών της στατιστικής καθώς και των στατιστικών μεθόδων. Η Στατιστική ορίζεται ως η επιστήμη που ασχολείται με τη συλλογή, την παρουσίαση, την επεξεργασία, την ανάλυση και την ερμηνεία δεδομένων που προέρχονται από παρατηρήσεις ή μετρήσεις, οι οποίες αφορούν ιδιότητες φυσικών, οικονομικών ή κοινωνικών φαινομένων.

Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί δρουν μέσα σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Ιδιαίτερα μετά τις εξελίξεις των τελευταίων ετών στο διεθνή οικονομικό χώρο και στις τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών, οι μεταβολές στο περιβάλλον αυτό είναι ραγδαίες. Κατά συνέπεια οι διάφορες επιχειρηματικές αποφάσεις στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς εξαρτώνται από ένα μεγάλο αριθμό παραγόντων και λαμβάνονται  υπό πίεση χρόνου και συνθήκες αβεβαιότητας. Βελτίωση της ποιότητας των αποφάσεων αυτών προϋποθέτει ενδελεχή ανάλυση δεδομένων που είναι διαθέσιμα. Η επιστήμη της Στατιστικής και οι τεχνικές της στατιστικής ανάλυσης αποτελούν πολύτιμα εργαλεία υποστήριξης των αποφάσεων αυτών.

Τουριστική Οικονομική

Το γνωστικό αντικείμενο της Οικονομικής του Τουρισμού πραγματεύεται τις μακροοικονομικές και μικροοικονομικές πτυχές αυτού του φαινομένου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση της περίπτωσης της Ελλάδος, ως χώρα υποδοχής τουριστών.

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Σκοπός του μαθήματος είναι να συμβάλλει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις κύριες οικονομικές λειτουργίες των τουριστικών επιχειρήσεων και τις βασικές διεργασίες που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό περιβάλλον αυτών. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού υιοθετούνται θεωρίες και έννοιες προερχόμενες τόσο από την Οικονομική Επιστήμη όσο και από την Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων.

Μάρκετινγκ στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία

Ορισμός και αρχές του τουριστικού μάρκετινγκ. Φιλοσοφία και διαδικασία του τουριστικού μάρκετινγκ. Ανάλυση της προσφοράς και της ζήτησης στην τουριστική αγορά. Διαδικασία λήψης απόφασης για αγορά τουριστικών προϊόντων. Κατάστρωση σχεδίων τουριστικού μάρκετινγκ. Ανάγκες καταναλωτών. Ψυχολογία των καταναλωτών. Τμηματοποίηση της τουριστικής αγοράς, στόχευση και τοποθέτηση. Ανάλυση του ανταγωνισμού. Έρευνα τουριστικής αγοράς (πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, ερωτηματολόγια, σύστημα πληροφοριών μάρκετινγκ). Μίγμα τουριστικού μάρκετινγκ και τα 4 “Π”. Προϊόν: εικόνα (image), μάρκα (brandname), διαφοροποίηση, ανάλυση προϊόντος, ανάπτυξη νέων προϊόντων, κύκλος ζωής του προϊόντος, ιδιαιτερότητες προϊόντων και υπηρεσιών. Τιμή: ελαστικότητα της ζήτησης, ακαμψία και ευκαμψία τιμών, παράγοντες διαμόρφωσης της τιμής, διαφοροποίηση τιμής, τεχνικές καθορισμού της τιμής. Διανομή: κανάλια διανομής, ενδιάμεσοι, επιλογή καναλιών διανομής, πολιτική ενδιαμέσων. Μίγμα επικοινωνίας: μοντέλα επικοινωνίας, στόχοι και τεχνικές προώθησης των πωλήσεων, σχεδιασμός εσωτερικής και εξωτερικής προώθησης των πωλήσεων, λειτουργία του merchandising, στόχοι και στρατηγική της διαφήμισης, ανάπτυξη διαφημιστικής καμπάνιας, στόχος και τεχνικές δημόσιων σχέσεων, οργάνωση και στόχοι προσωπικών πωλήσεων.

Κοινωνιολογία του Τουρισμού

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζεται αρχικά μια ιστορική αναδρομή της εμφάνισης του φαινομένου του τουρισμού. Στη συνέχεια αναλύονται τα χαρακτηριστικά και οι παράμετροι που επηρεάζουν τη λειτουργία του ατόμου-τουρίστα με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του τρόπου συμπεριφοράς του πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το ταξίδι. Η διερεύνηση των κίνητρων διαμόρφωσης των καταναλωτικών επιλογών των σύγχρονων τουριστών σε συνδυασμό με την αναζήτηση περισσότερο ήπιων και «ενταγμένων» μορφών ανάπτυξης (από την πλευρά των κοινωνιών υποδοχής) οδηγεί στην κατανόηση των κοινωνικών διαστάσεων της ανάπτυξης των Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών τουρισμού στο σύγχρονο κόσμο.

Ο ρόλος του τουρισμού στην κοινωνική ανάπτυξη των κοινωνιών υποδοχής και οι καθοριστικοί κοινωνικοί παράγοντες και κοινωνικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης αποτελούν επίσης σημαντικά ζητήματα για την Κοινωνιολογία του Τουρισμού.  Τέλος, η ποιότητα ζωής στις τουριστικές περιοχές: βελτίωση κοινωνικών δεικτών, η έννοια του κοινωνικού οφέλους, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τουριστών αλλά και η Ηθική στον τουρισμό: η ηθική στην επιχειρηματική δραστηριότητα, το σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης, την οργάνωση των τουριστικών ταξιδιών, κλπ. αποτελούν καίρια θέματα ανάπτυξης του μαθήματος αυτού.

Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας

Εισαγωγή στην μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών με έμφαση στην ανάλυση του τουριστικού φαινομένου. Σημασία και ρόλος της έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες. Εναλλακτικές επιστημολογικές προσεγγίσεις. Βασικές αρχές της μεθοδολογίας των Κοινωνικών Επιστημών. Διαδικασία ορισμού του προβλήματος της έρευνας, διαμόρφωσης του θεωρητικού πλαίσιου προσέγγισης και ανάλυσης του προβλήματος και προσδιορισμού και βασικών μεταβλητών. Τεχνικές συλλογής δεδομένων. Βασικές τεχνικές ανάλυσης δεδομένων. Σύνθεση.

Μαθήματα επιλογής και για τις δύο κατευθύνσεις:

Διοίκηση Υπηρεσιών στον Τουρισμό και τη Φιλοξενία

Οι τουριστικές υπηρεσίες κατέχουν σημαντικές ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες οι οποίες επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό επιμέρους ζητήματα που σχετίζονται με τον τρόπο διοίκηση και την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, η παροχή τουριστικών υπηρεσιών απαιτεί την συνύπαρξη καταναλωτών-παραγωγών και την άμεση επαφή των πρώτων με τα συστήματα παροχής και παραγωγής υπηρεσιών με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να συμμετέχουν και να επηρεάζουν ενεργά την παραγωγή και κατανάλωση τουριστικών υπηρεσιών. Το τελευταίο εισάγει επίσης ένα μεγάλο βαθμό μεταβλητότητας, αβεβαιότητας και ετερογένειας στην λειτουργία των συστημάτων παροχής υπηρεσιών, τα οποία σε συνδυασμό με την άυλη φύση των υπηρεσιών δυσχεραίνουν την διοίκηση, μέτρηση και βελτίωση της ποιότητας και απόδοσης των επιχειρησιακών λειτουργιών. Τέλος, η αποτελεσματική διοίκηση συστημάτων παροχής υπηρεσιών θα πρέπει επίσης να αναπτύξει και να εφαρμόσει πολιτικές που θα μειώνουν την πολυπλοκότητα και τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω της σύντομης απαξίωσης των υπηρεσιών. Έτσι, το μάθημα αυτό αποσκοπεί να εξοικειώσει τους φοιτητές (τόσο από θεωρητικής όσο και από πρακτικής άποψης) με τις σύγχρονες στρατηγικές και πολιτικές αποτελεσματικής διοίκησης των επιχειρησιακών λειτουργιών στων τομέα των τουριστικών υπηρεσιών, οι οποίες αποβλέπουν στην μείωση των λειτουργικών προβλημάτων που δημιουργούνται λόγω των παραπάνω ιδιαιτεροτήτων των υπηρεσιών. Το μάθημα επίσης σκοπεύει στο να βοηθήσει τον φοιτητή να κατανοήσει τις βασικές αρχές, φιλοσοφία και μεθόδους που χαρακτηρίζουν τη διοίκηση τουριστικών υπηρεσιών, με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες απαιτήσεις και δυναμική επίδραση που έχουν σήμερα η κοινωνία-οικονομία της γνώσης και των νέων τεχνολογιών στην παγκοσμιοποίηση, διεθνοποίηση, ψηφιοποίηση και τέλος στην προσωποποίηση των επιχειρησιακών λειτουργιών στον τομέα των υπηρεσιών

Γεωγραφία του Τουρισμού 

Το μάθημα αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες και διεξάγεται με την βοήθεια διαλέξεων της διδάσκουσας και προσκεκλημένων ομιλητών, ατομικών ασκήσεων και εργασίας κατά την διάρκεια του μαθήματος και ομαδικής εργασίας των φοιτητών/φοιτητριών. Η αξιολόγηση των φοιτητών/ φοιτητριών γίνεται βάσει ομαδικής εργασίας τους, εξαμηνιαίων εξετάσεων και συμμετοχής τους στο μάθημα.
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση εκ μέρους των φοιτητών/τριών μιας συνοπτικής αλλά όσο το δυνατό σφαιρικής και πολυεπίπεδης εικόνας της συγκρότησης, της δυναμικής και της λειτουργίας του τουρισμού χωρικά. Επίσης, η ανάπτυξη ενός γεωγραφικού τρόπου σκέψης και δεξιοτήτων που αφορούν στην γεωγραφική προσέγγιση και μεθόδους/ τεχνικές ανάλυσης της συγκρότησης του τουριστικού φαινομένου στο χώρο.

Τουρισμός και Μεταφορές 

Το μάθημα Τουρισμός και Μεταφορές εξετάζει τις μεταφορές στον τουρισμό ως προς το επιχειρησιακό περιβάλλον και τις επικρατούσες τάσεις στην αγορά.  Έμφαση δίνεται στις τομείς των αερομεταφορών και των κρουαζιέρων.  Το γνωστικό περιεχόμενο του μαθήματος έχει σκοπό να μεταδώσει στους φοιτητές μια σειρά θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που θα τους βοηθήσουν στην κατανόηση του τομέα των μεταφορών και στον προσδιορισμό του ρόλου που διαδραματίζει αυτός στο πλαίσιο της τουριστικής οικονομίας και περιφερειακής ανάπτυξης.  Το μάθημα αναλύει, επίσης, θέματα ισορροπίας των αγορών κάτω από διαφορετικά καθεστώτα ανταγωνισμού, ρύθμισης και απορρύθμισης.  Εξετάσει εναλλακτικές επιχειρηματικές πρακτικές στο χώρο των μεταφορών του τουρισμού και παρουσιάζει διεξοδικά ζητήματα σχετιζόμενα με την κάθετη ολοκλήρωση στην τουριστική βιομηχανία.  Τέλος, προτείνει σειρά πολιτικών για την αντιμετώπιση των εγειρόμενων προβλημάτων.

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά μαθήματα και για τις 2 κατευθύνσεις:

Τουριστική Ανάπτυξη και Πολιτική

Το μάθημα εξετάζει την έννοια και το περιεχόμενο της τουριστικής ανάπτυξης σε συνδυασμό με εναλλακτικές θεωρητικές προσεγγίσεις, προϋποθέσεις και τύπους τουριστικής ανάπτυξης.  Το μάθημα, επίσης, αναλύει την οργάνωση, τους φορείς και τους θεσμούς στον τουρισμό και το ρόλο αυτών στη διαμόρφωση, στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή της τουριστικής πολιτικής. Παρουσιάζονται χαρακτηριστικές μελέτες περίπτωσης σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο πάνω σε ζητήματα τουριστικής πολιτικής και ανάπτυξης.

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον Τουρισμό

Περιγραφή των δυνατοτήτων των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας σε όλες τις διαστάσεις του τουρισμού (σε μάκρο και μίκρο επίπεδο), καθώς και σε επηρεαζόμενες από τον τουρισμό δραστηριότητες (μεταφορές, πολιτισμός, περιβάλλον,…).

Ανάπτυξη και Διοίκηση Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού

Στο μάθημα αυτό αναφέρονται αναλυτικά οι παράγοντες που συνέβαλαν στην ανάπτυξη των Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού και μελετώνται οι λόγοι που οδήγησαν στην αναζήτηση διαφορετικών προτύπων ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. Επιπλέον, δίδεται έμφαση στο ζήτημα της ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος από τις χώρες-υποδοχής τουριστών σε συνδυασμό με την  αλλαγή των κινήτρων των τουριστών στις χώρες αποστολής. Μελετάται επίσης, η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και η σχέση της με τις Ειδικές και Εναλλακτικές μορφές. Τέλος, αναφέρονται τα χαρακτηριστικά, ο σχεδιασμός και το μάνατζμεντ των επιχειρήσεων στον Ειδικό και Εναλλακτικό τουρισμό, οι Υπηρεσίες και οι δραστηριότητες που εντάσσονται στις ΕΕΜΤ, καθώς και η ιδιαίτερη σημασία των κωδικών καλής πρακτικής.

Κατεύθυνση «Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης»

Υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης:

Σχεδιασμός και Περιβαλλοντική Διαχείριση στον Τουρισμό

Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τον φοιτητή στο θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο του προγραμματισμού της ανάπτυξης του τουρισμού σε μια χώρα υποδοχής. Το θεωρητικό πλαίσιο και οι πρακτικές εφαρμογές του εξετάζονται τόσο σε επίπεδο τοπικού, περιφερειακού και εθνικού σχεδιασμού της τουριστικής ανάπτυξης με αντίστοιχες παρουσιάσεις περιπτώσεων από την Ελλάδα και άλλες χώρες όσο και σε επίπεδο συνολικών τουριστικών εγκαταστάσεων με αντίστοιχες παρουσιάσεις περιπτώσεων από τουριστικά συγκροτήματα στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Οι θεωρητικές προσεγγίσεις του σχεδιασμού της τουριστικής ανάπτυξης δίνουν τη δυνατότητα στο διδασκόμενο να γνωρίσει τις αρχές του ενδεικτικού αλλά και του επιτακτικού προγραμματισμού στην "τουριστική" εφαρμογή τους καθώς και τις αντίστοιχες εφαρμοζόμενες πολιτικές όπως 5ετή προγράμματα και master plan τουριστικής ανάπτυξης συγκεκριμένων περιοχών και τόπων.

Περιφερειακή Ανάπτυξη και Τουρισμός

Το μάθημα εμβαθύνει στις βασικές έννοιες τουριστικής ανάπτυξης και βιωσιμότητας που έχουν ήδη διδαχθεί σε μαθήματα του προηγούμενου εξαμήνου. Εξετάζοντας τον τουρισμό ως μέσο για την τοπική-περιφερειακή ανάπτυξη, το μάθημα εστιάζει στους τρόπους μέτρησης (με βάση μεταβλητές και δείκτες) της τουριστικής δραστηριότητας, της απόδοσής της  και των επιπτώσεών της σε χωρικό επίπεδο, αλλά και στον τρόπο ανάλυσης των δεδομένων αξιολόγησης. Απόδοση και επιπτώσεις εντοπίζονται και αναλύονται με βάση τη συστημική προσέγγιση, ενώ ειδικότερα εξετάζεται, με τη βοήθεια των εργαλείων της οικονομικής θεωρίας και διεθνών μελετών περίπτωσης, η συμβολή του τουρισμού στην ανάπτυξη της περιοχής υποδοχής. Η θεωρητική προσέγγιση συμπληρώνεται εμπειρικά μέσα από την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών στην καταγραφή και αξιολόγηση  της τουριστικής δραστηριότητας, της απόδοσης και των επιπτώσεών της σε επιλεγμένο προορισμό υποδοχής.

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Το μάθημα αυτό έχει τρεις βασικές ενότητες:

 1. Εισαγωγή και διαχείριση δεδομένων
 2. Οπτικοποίηση δεδομένων
 3. Ανάλυση χωρικών δεδομένων

Η πρώτη ενότητα συμπεριλαμβάνει βασικές έννοιες των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ), εισαγωγή χωρικών και περιγραφικών δεδομένων, διόρθωση, μετασχηματισμούς δεδομένων και  χρήση λογικών προτάσεων για τη διαχείριση και την εξαγωγή πληροφορίας.  Στην δεύτερη ενότητα οι φοιτητές αποκτούν βασικές γνώσεις για τη δημιουργία θεματικών χαρτών. Στην τελευταία ενότητα οι φοιτητές εξοικειώνονται με βασικές αναλύσεις υπέρθεσης γεωγραφικών δεδομένων. Σε αυτή την ενότητα οι φοιτητές μαθαίνουν για τις εφαρμογές των ΣΓΠ σε πραγματικά προβλήματα σχεδιασμού. Συγκεκριμένα θα εργαστούν θεωρητικά και πρακτικά με την ανάλυση καταλληλότητας γης χρησιμοποιώντας δυο ή τρία ενδεικτικά κριτήρια στο πλαίσιο ενός ΣΓΠ.

Μαθήματα επιλογής:

Ανθρωπολογία του Τουρισμού

Το μάθημα χωρίζεται σε  3 ενότητες. Στην πρώτη ενότητα, το μάθημα στοχεύει στην μελέτη της συνάντησης της  κοινωνικής ανθρωπολογία κ με τον τουρισμό και την  συγκρότηση των πολιτισμικών ταυτοτήτων στον τουρισμό. Επίσης εξετάζονται ταξινομήσεις, κατηγοριοποιήσεις και ορισμοί του «τουρίστα», αλλά και   η δομική διάκριση μεταξύ «οικοδεσπότη» (host) και «επισκέπτη» (guest) και η χρησιμότητα (καταλληλότητά) της για την ανθρωπολογική ανάλυση. Ακόμη επιχειρείται η ανάλυση της έννοιας του «ανήκειν» σε σχέση με το χώρο λόγω του προβληματικού χαρακτήρα των κατηγοριοποιήσεων (host / guest) και της συνακόλουθης χάραξης σταθερών ορίων. Σε αυτήν την ενότητα αναλύεται επίσης ο τουρισμός ως τελετουργία κατά την παράδοση του V. Turner.  καθώς και η θεώρηση του τουρισμού ως μια μορφή ιμπεριαλισμού (D. Nash). Η δεύτερη ενότητα του μαθήματος επικεντρώνεται στη  στο μοτίβο του ταξιδιού στον τουρισμό και την πορεία εξέλιξής του. Επίσης αναλύεται η θεωρία της κινητικότητας  του J. URRY και δίνεται έμφαση στην ανάλυση του τουρισμού από τη σκοπιά της εμπειρίας. Δίνεται έμφαση στις προσεγγίσεις των MacCannell και Bruner για την αυθεντικότητα καθώς και στην  έμφυλη διάσταση στον τουρισμό (γυναίκες και άνδρες τουρίστες). Προκειμένου να καταδειχθεί η σύνδεση μεταξύ του τουρισμού και της μετα-αποικιορατικής εποχής  παρουσιάζονται θεωρήσεις αναφορικά με τον  τουριστικό λόγο και η συμβολή του στην κατασκευή της τουριστικής ταυτότητας , αναλύονται τα ‘τουριστικά’ τοπία. Επίσης παρουσιάζονται ανθρωπολογικές ερμηνείες και αναλύσεις από τη σκοπιά των πολιτισμικών σπουδών σχετικές με την  κοινωνική παραγωγή και αναπαραγωγή των τόπων ως αντικειμένων για τουριστική κατανάλωση. Η ενότητα αυτή ολοκληρώνεται με την παρουσίαση της σημειωτικής προσέγγισης του Urry και την οπτική διάσταση της διαπολιτισμικής συνάντησης. Η τρίτη ενότητα  στοχεύει στην ανάδειξη του τουρισμού από τη σκοπιά της  κοινωνίας υποδοχής και σε ανάλυση ζητημάτων κοινωνικής αλλαγής, «συνέχειας» και «ασυνέχειας» των τοπικών κοινωνιών. Προυσιάζονται παραδείγματα ανάπτυξης του τουρισμού σε τοπικό επίπεδο: οι βασικοί συντελεστές και οι πρακτικές τους. Ακόμη αναλύονται οι  ‘παραγωγοί υπηρεσιών’, η συνάντηση ντόπιου – ξένου και ο ρόλος των πολιτισμικών διαμεσολαβητών στον τουρισμό. Παρουσιάζονται εκτενώς θεωρήσεις για την  «αυθεντικότητα» ως αίτημα των διαπολιτισμικών συναντήσεων, αλλά και ανασυγκρότηση  της τοπικής, εθνοτικής ή έμφυλης ταυτότητας στο πλαίσιο των κοινωνικο-οικονομικών και πολιτισμικών αλλαγών που επιφέρει άμεσα ή έμμεσα ο τουρισμός.

Το Πολιτιστικό Προϊόν στον Τουρισμό

Το μάθημα διαρθρώνεται γύρω από τις εξής θεματικές ενότητες: Α) Εννοιολογήσεις και ιστορική αναδρομή: Στην παρούσα  ενότητα αναλύονται οι βασικές εννοιολογήσεις του πολιτισμού σε επιστημονικά πεδία όπως της κοινωνικής ανθρωπολογίας, της πολιτισμικής γεωγραφίας, της κοινωνιολογίας  καθώς και σχέση πολιτισμού – τουρισμού όπως αυτή διαμορφώθηκε ιστορικά (από την εποχή της Μεγάλης Περιήγησης έως σήμερα). Στην ενότητα αυτή εστιάζουμε στην έννοια της Πολιτιστικής κληρονομιάς και του τουρισμού που αφορά την κατανάλωση της κληρονομιάς ως προϊόντος (heritage tourism). Ειδικά, αναλύονται  οι έννοιες της κληρονομιάς (heritage), της παράδοσης και της ταυτότητας (αναλυτικές προσεγγίσεις), καθώς και ζητήματα ανακύκλωση και διαχείριση του ‘παρελθόντος’. Β) Μουσεία: κοινωνικό πλαίσιο, περιεχόμενα και αμφισβητούμενες ερμηνείες: Στην ενότητα αυτή δίνεται έμφαση στις εννοιολογήσεις της μνήμης, λήθης, και χρήσεων και καταχρήσεων του παρελθόντος υπό το πρίσμα των μουσείων ως θεσμών που συγκροτούν και αναπαράγουν τοπικές εθνικές, έμφυλες ιδεολογίες, ενώ ταυτόχρονα προσδιορίζονται και από αυτές. Ειδικά μας απασχολούν τα μουσεία και οι εθνικοί πολιτισμοί αναφορικά με τον τουρισμό και τις ταυτότητες, καθώς  και οι μουσειακές πρακτικές, οι ταξινομήσεις,  και πολιτικοποίηση του πολιτισμού. Τα μουσεία παρουσιάζονται ως κεντρικός άξονας της διασύνδεσης πολιτισμικής παραγωγής και κατανάλωσης. Γ). Τουριστικές τέχνες, ethnic τέχνες, φεστιβάλ και γαστρονομικές παραδόσεις: Σε αυτήν την ενότητα ο τουρισμός προσεγγίζεται  σε άμεση σχεση με την παραγωγή τεχνουργημάτων (χειροτεχνημάτων) και ως μοχλός ώθησης σε διαδικασίες εξέλιξης των τουριστικών τεχνών. Παρουσιάζονται οι βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις για  τα ‘προϊόντα προέλευσης’, για την έννοια της ‘αυθεντικότητας’ και  τις διαδικασίες εμπορευματοποίησής τους, ενώ αναλύονται τα τοπικά φεστιβάλ και special events ως τουριστικά θέλγητρα—μια εναλλακτική προοπτική στον μαζικό τουρισμό. Επίσης δίνεται έμφαση στην έννοια του Πολιτιστικού τουρισμού.

Κατεύθυνση «Διοίκηση Φιλοξενίας-Hospitality»

Υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης:

Αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ξενοδοχειακών Μονάδων

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή όλων εκείνων των απαραίτητων χρηματοοικονομικών γνώσεων που απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων, από τα στελέχη των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, και οι οποίες εξασφαλίζουν την εύρυθμη χρηματοοικονομική λειτουργία των επιχειρήσεων και των οργανισμών. Η προσέγγιση των ξενοδοχειακών μονάδων μέσα από το συγκεκριμένο μάθημα αποσκοπεί σε μια στροφή της «διοικητικής κουλτούρας» εγγύτερα προς τη χρηματοοικονομική γνώση και τις διεργασίες. Το μάθημα χωρίζεται σε τρεις θεματικές ενότητες - κύκλους. Ο πρώτος κύκλος αναφέρεται σε γενικές αρχές και έννοιες χρηματοοικονομικής διοίκησης και πολιτικής. Ο δεύτερος κύκλος αναφέρεται στα σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία και τις τεχνικές, που χρησιμοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Ο τρίτος κύκλος αναφέρεται σε ειδικά θέματα που αφορούν στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν, με έμφαση στα χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής αγοράς.

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

Σκοπός του μαθήματος είναι να συμβάλλει στην εξοικείωση των φοιτητών με τη σημασία της Διοίκησης των Ανθρωπίνων Πόρων (Δ.Α.Π.) στις τουριστικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις φιλοξενίας. Επιδιώκεται η εμβάθυνση στις βασικές έννοιες της Δ.Α.Π. και η ανάλυση τους με τρόπο που θα επιτρέπει την απόκτηση θεωρητικών και εμπειρικών γνώσεων σχετικά με την εφαρμογή των βασικών αρχών της στην κατεύθυνση της μεγιστοποίησης της αποτελεσματικότητας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν για Επιχειρήσεις Φιλοξενίας

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να βοηθήσει τον μεταπτυχιακό φοιτητή να κατανοήσει το ρόλο, τη σημαντικότητα, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του ηλεκτρονικού εμπορίου για την ηλεκτρονική διανομή, μάρκετινγκ και πώληση τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά του τουριστικού προϊόντος, βιομηχανίας και ζήτησης και στην επίδραση τους στην ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών ηλεκτρονικού εμπορίου. Τα επιχειρησιακά μοντέλα των διαφόρων εικονικών και παραδοσιακών επιχειρήσεων που εμπλέκονται στην (ηλεκτρονική) αλυσίδα διανομής τουριστικών προϊόντων / υπηρεσιών αναλύονται και αξιολογούνται. Συνοπτικά, το μάθημα αποβλέπει στην ανάπτυξη μίας συστηματικής διαδικασίας κατάστρωσης και πραγματοποίησης ολοκληρωμένων επιχειρησιακών μοντέλων ηλεκτρονικού εμπορίου για επιχειρήσεις στην τουριστική βιομηχανία. Το μάθημα ενδείκνυται χρήσιμο για όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις, τόσο για αυτές που θέλουν να ενσωματώσουν και να εφαρμόσουν το ηλεκτρονικό εμπόριο στα υπόλοιπα κανάλια και πρακτικές διανομής, προώθησης και πώλησης του προϊόντος / υπηρεσίας τους (π.χ. ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές εταιρίες, μουσεία, εθνικοί / τοπικοί οργανισμοί τουρισμού), όσο και σε αυτές τις επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν και να εισέλθουν στον τομέα της τουριστικής βιομηχανίας με βάση μόνο το ηλεκτρονικό εμπόριο, (π.χ. εικονικές επιχειρήσεις).

Μαθήματα επιλογής:

Διοίκηση Λειτουργιών για Επιχειρήσεις Φιλοξενίας

Το μάθημα χωρίζεται σε δυο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα, το μάθημα στοχεύει στην εξέταση των οργανωτικών και λειτουργικών πτυχών των επιχειρήσεων Φιλοξενίας. Οι λειτουργίες που σχετίζονται με τους επιμέρους τομείς μιας επιχείρησης Φιλοξενίας και που ο φοιτητής θα εξετάσει είναι αυτές των υπηρεσιών υποδοχής και της τήρησης λογαριασμών πελατών, οροφοκομίας, ασφάλειας και συντήρησης, λειτουργίας κρατήσεων, μάρκετινγκ και πωλήσεων, επισιτισμού και κετερίγκ, δεξιώσεων και συνεδρίων, εσωτερικού ελέγχου, καθώς και του τομέα ψυχαγωγίας. Η δεύτερη ενότητα του μαθήματος επικεντρώνεται στη διεύθυνση των πιο πάνω υπηρεσιών καθώς και στις σύγχρονες μεθόδους για την αποτελεσματικότερη διοίκηση των επιχειρήσεων Φιλοξενίας [συμπ. της υπεργολαβίας (outsourcing) και της δικαιοδιαχείρισης (franchising)]. ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών που ο κάθε επαγγελματίας συνειδητά θα πρέπει να εισάγει στη φύση της εργασίας του, καθώς ότι η ποιότητα αποτελεί τη βάση οργάνωσης κάθε επιτυχημένης επιχείρησης στο τομέα της Φιλοξενίας.

Στρατηγικό Μάνατζμεντ για Επιχειρήσεις Φιλοξενίας 

Το μάθημα αποσκοπεί στο να εξοικειώσει τους φοιτητές του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» με τις βασικές έννοιες της Στρατηγικής των Επιχειρήσεων και κυρίως να εξειδικεύσει την εφαρμογή της Στρατηγικές στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Δραστηριότητες του Μεταπτυχιακού

 1. Συμμετείχε στις τουριστικές εκθέσεις «Τουριστικό Πανόραμα» οι οποίες πραγματοποιήθηκαν 11-14 Μαΐου 2000 και 25-29 Απριλίου 2001 στην Αθήνα.
 2. Οργάνωσε το διεθνές επιστημονικό συνέδριο «Τουρισμός σε Νησιωτικές Περιοχές και Ειδικούς Προορισμούς» το οποίο πραγματοποιήθηκε από 14 έως 16 Δεκεμβρίου 2000 στη Χίο.
 3. Συμμετείχε στην Έκθεση «ΕΠΕΑΕΚ Έργο-σταθμός-αφετηρία» η οποία πραγματοποιήθηκε 5-10 Δεκεμβρίου 2000 στο Ζάππειο.
 4. Συμμετείχε στις Διεθνής Εκθέσεις Τουρισμού Philoxenia που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη το Νοέμβριο 2000, 1-4 Νοεμβρίου 2001, 31 Οκτωβρίου - 03 Νοεμβρίου 2002 και 16-19 Νοεμβρίου 2006. Στα πλαίσια της έκθεσης διοργανώθηκε Συνέντευξη Τύπου με θέμα «Τουριστική Εκπαίδευση και Πανεπιστήμιο Αιγαίου».
 5. Οργάνωσε το διεθνές επιστημονικό συνέδριο «Sustainable Tourism Development and Environment» από 2 έως 5 Οκτωβρίου 2003 στη Χίο.
 6. Συνδιοργάνωσε το 24ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του EuroCHRIE με θέμα “Ιn Search of Excellence for Tomorrow’s Tourism, Travel and Hospitality” στη Θεσσαλονίκη από 25-28 Οκτωβρίου 2006 ( http://www.eurochrie2006.gr)
 7. Διοργάνωσε δύο συνεντεύξεις τύπου τη Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2007, στο ξενοδοχείο Εσπέρια στην Αθήνα και την Πέμπτη 8 Μαρτίου στην αίθουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χίου, σχετικά με την εξαγγελία των Υπουργών Παιδείας και Τουριστικής Ανάπτυξης για τη δημιουργία Τμήματος Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.
 8. Συνδιοργάνωσε το διεθνές συμπόσιο με θέμα «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στα Ταξίδια, τον Τουρισμό και την Φιλοξενία» με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, στα πλαίσια εκπόνησης ερευνητικής εργασίας με στόχο την διερεύνηση και την προώθηση τόσο της ανάπτυξης όσο και της υιοθέτησης των ηλεκτρονικών, διαδικτυακών και τεχνολογικών εφαρμογών στην Ελληνική τουριστική βιομηχανία. Το συμπόσιο πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαρτίου 2007 στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (http://www.ebusinessforum.gr)
 9. Συμμετείχε στο φόρουμ του HATTA που πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαρτίου 2007 στην αίθουσα συνεδρίων του ΟΛΠ (http://www.hatta.gr)
 10. Συμμετείχε στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο του HAPCO για το Συνεδριακό και Επαγγελματικό Τουρισμό, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, τη Πέμπτη 15 και τη Παρασκευή 16 Μαρτίου 2007, με θέμα «Ανθρώπινοι Πόροι, Τεχνολογία και Marketing: Συντελεστές Επιτυχίας του Συνεδριακού Τουρισμού», (http://hapco.gr)
 11. Συμμετείχε στο 1ο Διεθνές Φόρουμ με θέμα την Τουριστική Εκπαίδευση και κατάρτιση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την Πέμπτη 1 και Παρασκευή 2 Μαρτίου 2007 στο Ξενοδοχείο Divani Caravel.
 12. Συνδιοργάνωσε workshop με τίτλο «Πρωτοβουλία για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη του Νομού Κεφαλονιάς και Ιθάκης το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Mediterranee στο Αργοστόλι το Σάββατο 16 Ιουνίου 2007.
 13. Συνδιοργάνωσε το 2ου διεθνές Συνέδριο με θέμα «e-Business in Travel, Tourism and Hospitality» στις 14 Μαρτίου 2008, στο Caravel Divani Hotel, στην Αθήνα.
 14. Το συνέδριο συν-διοργανώθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης καθώς και υποστηρίζεται επίσης και από τον διεθνή οργανισμό σε νέες τεχνολογίες στην ταξιδιωτική και στην τουριστική βιομηχανία (International Federation for Information Technology and Travel & Tourism, IFITT).
 15. Συνδιοργάνωσε Συνέδριο Οινοτουρισμού - Περιηγήσεις με τον οίνο οδηγό το οποίο πραγματοποιήθηκε 6-8 Ιουνίου 2008, στη Λήμνο.
 16. Συνδιοργάνωσε Παγκόσμιο Συνέδριο "Air Transport Research Society" το οποίο πραγματοποιήθηκε 6-10 Ιουλίου 2008, στο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος
 17. Οργάνωσε επιστημονικό συνέδριο «Planning for the Future – Learning from the Past: Contemporary Developments in Τourism, Travel and Hospitality» από 3 έως 5 Απριλίου 2009 στη Ρόδο.
 18. Συμμετέχει στις εκδηλώσεις «Ελληνικός Τουρισμός 2020» που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ). Πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες εκδηλώσεις: Σάμος (20.05.2010), Κως (04.06.2010), Χανιά (09.06.2010), Χίος (25.06.2010), Ζάκυνθος (02.07.2010), Ρόδος (14.07.2010), Θεσσαλονίκη (22.07.2010).
 19. Διοργάνωσε εσπερίδα με τίτλο «Δυνατότητες Ανάπτυξης Ειδικών και Εναλλακτικών μορφών Τουρισμού στη Χίο» στις 30 Μαΐου 2011, στη Χίο.
 20. Οργάνωσε επιστημονικό συνέδριο «Managing Tourism in time of crises» από 29 Μαΐου έως 2 Ιουνίου στη Ρόδο.

 

Εργαστήριο ETEM - Τουριστική Εκπαίδευση Εξ Αποστάσεως

etem v3e compact w200

Περιοδικό Tourismos

exofilo TOURISMOS

prosklisi

aitisi

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

eyc

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

"Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού"

Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 ΧΙΟΣ

Γραμματεία Μεταπτυχιακού

κα Μαρία Σταθάκου (9:00-14:30)

Τηλέφωνο: 22710 35322-3
Fax: 22710 35399

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
Συμπληρώστε στο παρακάτω πεδίο το αποτέλεσμα της πράξης 1+1=